شیوه طرح دعوی اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در درخواست اعسار از پرداخت محکوم به ،ضروری است مدعی اعسار لیست و صورت کامل اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و شماره حسابهای بانکی مربوطه را از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه پیوست دادخواست خود ارائه نماید.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران تاریخ: 1394/07/28 - 11 : 27 قاضی: محمدرضا قاسمی

رای دادگاه

دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به استشهادیه محلی تنظیم شده و با عنایت به گواهی گواهان تعرفه شده که جملگی بر عدم بضاعت مالی خواهان در پرداخت دفعی محکوم به ادای گواهی نموده‌اند و نظر به اینکه خوانده با توجه به میزان محکوم به حاضر به تقسیط به نحو مرضی الطرفین نشده اند و اینکه خوانده در جلسه دادگاه حضور نیافته و دفاع موثری نکرده و اموالی از خواهان معرفی ننموده که در صورت معرفی مال دراجرای احکام نسبت به توقیف آن وفق مقررات اقدام خواهد شد وملائت خواهان را ثابت ننموده‌اند و دلیلی بر ملائت و دارایی خواهان ارائه نشده است لذا مستندا به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دادگاه به جهت اینکه خواهان توانایی پرداخت محکوم به را به طور کامل و یکجا ندارد حکم به اعسار خواهان از پرداخت دفعی و یکجای محکوم به و تقسیط آن به این نحو که مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از محکوم به به عنوان پیش پرداخت و ما بقی از قرار ماهیانه سی و پنج میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به را صادر و اعلام می‌نماید ضمنا این رای مانع از استیفای حقوق محکوم له از اموال احتمالی بلامعارض محکوم علیه غیر از مستثنیات دین نمی‌باشد چون مقوله های اعسار و ملائت امور حادث هستند در صورت تمکن و قدرت مالی محکوم علیه و اثبات آن امکان افزایش خواسته خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدر ضا قاسمی

عمومی حقوقی تهران- محمدر ضا قاسمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/17 - 09 : 35 قاضی: علی حاجی حسنی قاضی قاضی: حمید سلیمانی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. به طرفیت آقای م. ف.د. ی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به قبول اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت دفعتا واحده محکوم به موضوع دادنامه شماره --- - 1393/11/28 و تقسیط پرداخت آن از قرار ماهیانه 35/000/000 ریال با پیش پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال وارد است؛ چه اینکه برابر ماده 8 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مدعی اعسار بایستی لیست و صورت کامل اموال اعم از منقول و غیرمنقول و شماره حسابهای بانکی خود مربوطه از قبل از یک سال پیش را پیوست دادخواست خود ارائه می کرد چون بدین ترتیب عمل نکرده دعوی به کیفیت مطروح قابلیت رسیدگی نداشته مستندا به مواد 348 و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای نامبرده را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

علی حاجی حسنی حمید سلیمانی

منبع
برچسب‌ها