تأثیر گزارش تکمیلی کارشناس بعد از صدور رأی قطعی بر اعاده دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارائه گزارش تکمیلی کارشناس بعد از صدور رای قطعی، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

رای خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقایان 1 - ک.‌ 2 - ع. به‌موجب دادنامه شماره --- - 1389/02/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... از اتهام فروش و انتقال مال غیر برائت حاصل می‌نمایند. پرونده با اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان... مورد رسیدگی قرارگرفته و بر اساس دادنامه شماره --- - 1390/05/05 منتهی به احاله پرونده به دادگستری... به لحاظ ذی‌نفع بودن تعدادی از قضات و کارمندان دادگستری... گردیده و رسیدگی به آن در راستای دادنامه شماره --- - 1387/08/27 صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور و تحت شمول این رای به حوزه قضایی... محول می‌گردد. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... حسب‌الارجاع وارد رسیدگی شده و درنهایت به‌موجب دادنامه شماره --- - 1391/03/07 و به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور حکم به برائت هر دو متهم نام‌برده از اتهام انتسابی انتقال مال غیر موضوع شکایت 16 نفر شاکی خصوصی مذکور در صدر دادنامه صادر و اعلام نموده است. این رای مورد اعتراض تعداد چهارده نفر از شکات و وکلای آن‌ها قرارگرفته که شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان... به‌موجب دادنامه شماره --- - 1393/03/27 و به شرح و استدلال مفصلی که در متن دادنامه مذکور است دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخشی که ناظر به اتهام آقای خ. به فروش مال‌غیر(فروش حدود سیزده هزار متر از باغ ه. به تعاونی دادگستری خرم‌آباد) بوده است نقض و نام‌برده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با توجه به بهای قیمت مورد معامله که هر مترمربع آن یک‌صد هزار ریال تقدیم و اعلام‌شده است به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال(معادل وجهی که از فروش مقدار سیزده هزار مترمربع از باغ ه. تحصیل نموده) به‌عنوان جزای نقدی محکوم نموده است. محکومٌ‌علیه نام‌برده از طریق وکیل خود به نام آقای الف. با تقدیم لایحه‌ای هفده‌صفحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که اصیل متقاضی اعاده دادرسی نیز بعدا یک لایحه شش‌صفحه‌ای دیگر به آن اضافه نموده است نسبت به دادنامه مذکور تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده است. وکیل محترم متقاضی اعاده دادرسی در لایحه تقدیمی بدوا به بیان جریان گردش پرونده ثبتی ملک متنازعٌ‌فیه و در ادامه نیز به ایرادات وارده به دادنامه موضوع درخواست تجویز اعاده دادرسی از دیدگاه خود پرداخته و در هفت بند بدین خلاصه و مضمون: «اول: دادگاه به نظریه کارشناسی آقای... اشاره نموده ولی به درخواست، مبنی بر ضرورت توجه به نظریه توضیحی و تکمیلی ایشان با این ادعا که حکم صادرشده توجه ننموده است. دوم: دادگاه به گزارش... توجه دقیقی نکرده و آن را مصادره به مطلوب نموده است درحالی‌که کاملا روشن بود که منظور نگارنده، وقوع باغ در قطعه پنج بوده است نه قطعه شش‌سوم، قضات محترم در رای صادره به طرح دعوای آقایان الف. و م. علیه ه. اشاره کرده‌اند ولی به گزارش 13 صفحه‌ای که حاصل بازدید محل توسط نماینده و نقشه‌بردار و رئیس و معاون ثبت... به مدیرکل تقدیم گردیده و در آن گزارش عبارت‌های موردنظر(مسکونی، کوره‌ گچ پزی و باغ) در قطعه پنج واقع‌شده است تجاهل‌العارف بیان کرده‌اند که مقصود دقیقا معلوم نیست. سوم: دادگاه اشتباه بزرگ دیگر خود را با صدور قرار اناطه مرتکب شد و به‌رغم این‌که موکلین سند رسمی دال بر مالکیت قطعه پنج داشتند دادگاه با صدور قرار اناطه موکلین را نسبت به اثبات مالکیت خود به باغ دلالت نمود که به‌موجب اسناد رسمی و ثبتی و سایر مدارک پیش‌گفته در قطعه پنج واقع است. چهارم: استناد دادگاه به شهادت دو نفر از اعضای تعاونی مسکن دادگستری صرف‌نظر از این‌که ذی‌نفع بوده و هیئت‌مدیره تعاونی مذکور مشکلاتی با موکلین داشته‌اند اظهارات آن‌ها مبنی این‌که بخشی از متصرفات تعاونی مسکن از باغ موردنظر بوده نمی‌تواند دلیل اثبات جرم فروش مال غیر باشد.پنجم: دادگاه در همین صفحه به قراردادی فی‌مابین آقای ه. و موکلین اشاره نموده و در این قرارداد که مورد استناد این‌جانب بوده آقای ه. به‌صراحت اعلام کرده که اعیانی احداثی در قطعه پنج متعلق به ه. است که مفید این معنا است که عرصه باغ و دیگر اعیانی احداثی متعلق به او نیست والا اگر عرصه و اعیان هر دو متعلق به وی بود نیازی به اعلام آن نبود ولی در کمال ناباوری قاضی از این عبارت نیز مصادره به مطلوب کرده و اشاره به مالکیت اعیانی را مرادف با مالکیت عرصه داشته و به نفع شکات از آن استفاده کرده است. ششم: دادگاه بدون توجه به اسناد رسمی و ثبتی و پرونده ثبتی به تصرفات سی‌ساله ه. استناد و درنهایت دادنامه‌ای که در صفحه 3 تایید نموده در صفحه چهار نقض و مبادرت به صدور حکم محکومیت آقای ک. نموده است.» در ادامه و پس از ثبت و ارجاع پرونده به این شعبه، متقاضی اعاده دادرسی نیز در لایحه تقدیمی با این مقدمه که حکم شماره 900237 - 1393/03/27 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان... من جمیع جهات خلاف بیّن شرع و قانون و مغایر با اصول و قواعد مسلم قضایی صادرشده و واجب‌النقض است و در ادامه نیز به تشریح و تبیین ارکان تشکیل‌دهنده تحقق بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر پرداخته و با تکرار و تاکید بر دفاعیات ماهوی مذکور در لایحه وکیل تقاضای تجویز اعاده دادرسی و به تعویق انداختن اجرای حکم را تا خاتمه جریان رسیدگی به اعاده دادرسی نموده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای ک. با وکالت الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/03/27 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان... صرف‌نظر از کیفیت استدلال و صدور حکم محکومیت از ناحیه قضات محترم شعبه مذکور با توجه به مطالب مندرج در لایحه متقاضی و به لحاظ این‌که نظریه تکمیلی و توضیحی کارشناس رسمی دادگستری (آقای ح.) در خصوص موضوع به شماره 987/93 و در تاریخ 1393/05/12 (قریب به دو ماه بعد از صدور دادنامه موصوف) صادره و ارائه گردیده و ملحوظ نظر قضات محترم دادگاه واقع نشده و ممکن است در اثبات بی‌گناهی یا میزان مجازات اصیل مستدعی تجویز اعاده دادرسی موثر واقع شود، لذا این شعبه موضوع را مشمول بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن پذیرش اعاده دادرسی با استناد به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - غلامرضاقاصدی

منبع
برچسب‌ها