تکلیف دادگاه در فرض ایراد صدمه بدنی شبه عمدی توسط طفل نابالغ

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه طفل نابالغ مرتکب بزه ایراد صدمه بدنی شبه عمدی شود،دادگاه قرار منع تعقیب صادر می‌نماید.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/12

رای دادگاه

در خصوص شکایت د. گ. به ولایت قهری از ن.گ. علیه س. ج. دایر بر ایراد صدمه بدنی شبه عمدی صرفنظر از لایحه ای که نامبرده (شاکی)به دادگاه ارائه کرده است ودر آن از مراجعه به پزشکی قانونی انصراف داده نظر به اینکه حسب اظهارات خود شاکی متشاکی پسر بچه ای 13 ساله بوده است که برابر ماده ی 146 قانون مجازات اسلامی و 147 همان قانون نابالغ محسوب می‌شود و مسولیت کیفری ندارد لذا دادگاه به لحاظ عدم قابلیت انتساب بزه مورد ادعا به نامبرده قرار منع تعقیب صادر واعلام میکند رای صادر شده حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان بهارستانسیدافشین موسوی توتری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/12

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. گ. به ولایت از طفل به نام ن. گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/12 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان بهارستان که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه به ولایت از طفل یک ساله خود به نام ن.گ. علیه آقای س. ج. سیزده ساله دائر بر ایراد صدمه بدنی شبه عمدی قرار منع تعقیب اصدار یافته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و همچنین انصراف تجدید نظرخواه از مراجعه به پزشکی قانونی اعتراض را وارد تشخیص نداده در نتیجه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد، رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالعلی قنبری - سیدجمال الدین یاسینی

منبع
برچسب‌ها