رای شماره 2055 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9802966 شماره دادنامه: 9809970906012055 تاریخ: 19/12/98

شاکی: آقای غلامحسن کردبچه

طرف شکایت: 1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 2- وزارت جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه شماره 5586/67/86 مورخ 8/7/86 مدیر کل منابع طبیعی استان تهران 2- ابطال اطلاعیه شماره 3569/67/96 تاریخ 25/4/96 مدیر کل منابع طبیعی استان تهران 3- لایحه تکمیلی خواسته الزام به صدور پروانه چرای دام حذف شده است (ص 41 پرونده)

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 2- وزارت جهاد کشاورزی به خواسته 1- ابطال نامه شماره 5586/67/86 مورخ 8/7/86 مدیر کل منابع طبیعی استان تهران 2- ابطال اطلاعیه شماره 3569/67/96 تاریخ 25/4/96 مدیر کل منابع طبیعی استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 5586/67/86 مورخ 8/7/86

ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات

ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان تهران

سلام علیکم ؛ پیرو ارسال نامه شماره 3932/86/67 مورخ 22/5/86 به پیوست اطلاعیه قرق مراتع آبریز شهر تهران ارسال مقتضی است ضمن ابلاغ موضوع به بهره برداران منطقه از طریق مراجع حاکمیتی و رسانه های جمعی، حسب مقررات نظارت کامل بر قرق و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی حوزه معمول و نتیجه را مستمراً به اداره کل گزارش فرمایند.

از طرف فضل اله کولانی - مدیر کل منابع طبیعی استان تهران

اطلاعیه شماره 3569/67/96 تاریخ 25/4/96

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات

موضوع: اطلاعیه تمدید قرق در محدوده طرح ملی دامنه جنوبی البرز

سلام علیکم ؛ پیرو نامه شماره 5586/86/67 به تاریخ 7/8/1386 در خصوص اطلاعیه قرق مراتع آبریز شهر تهران، به پیوست اطلاعیه تمدید قرق مراتع و سایر اراضی منابع طبیعی واقع در طرح ملی دامنه جنوبی البرز ارسال می‌گردد. لذا لازم است ضمن ابلاغ موضوع به کلیه بهره برداران، دامداران و ذینفعان از طریق مراجع حاکمیتی و رسانه های جمعی، حسب مقررات نظارت کامل بر مناطق قرق و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی معمول و نتیجه را در قالب گزارشات ادواری به اداره کل منعکس نمایید. از طرف علی کیان - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب دارای پروانه مرتعداری از سازمان جنگلها و مراتع و مجاز به تعلیف دام به تعداد 509 راس هستم. 509 هکتار از اراضی هزار دره لواسان را در اختیار داشتم. اداره منابع طبیعی با تصویب مصوبه ای با سلیقه شخصی مراتع را قرق اعلام داشته و حقوق مرتع دار و صاحب پروانه چرا را تضییع نموده است. این مصوبات مغایر تبصره 1 ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 30/5/46 و اصلاحات بعدی آن و قانون اصلاح تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به موجب لایحه شماره 7997/67/98 مورخ 21/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مرتع هزار دره واقع در شهرستان شمیرانات مورخ 25/7/67 به عنوان مرتع میان بند (فصل بهره برداری مرتع به مدت 100 روز از اواسط فروردین لغایت اواخر خرداد یا اواخر شهریور لغایت اواخر آبان ماه) ممیزی و در آن برهه زمانی برای شاکی پروانه چرا به اعتبار یک ساله صادر گردیده متعاقباً این اداره کل طی نامه شماره3932/86/67 مورخ 22/5/86 برابر ماده 50 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1346 که در بحث احیاء و حفاظت از منابع ملی مقرر می‌دارد « به منظور احیای جنگل های سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده جنگلی مذکور در ماده 2 قانون ملی شدن جنگل مصوب 1341 جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هرگونه دخل و تصرف ممنوع است. متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر راس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و پرداخت خسارات وارده به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد. » مراتع را قرق اعلام نموده و از طرفی مراتع مزبور در حوزه آبریز و جنب سد لتیان که بخش عمده آب شرب شهر تهران را تامین می کند قرار دارد و این مهم مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته و در ماده 43 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری اصلاحی مصوب 20/1/48 موکداً جهت جلوگیری از فرسایش خاک و پر شدن از مخازن سدها و حرکت ریگ های روان و...اختیار تام و قانونی به این اداره کل اعطا نموده که مرتع مورد ترافع را قرق اعلام نماید و در امتداد آن عنوان داشته چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده به کلی ممنوع است. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر، همانگونه مستحضرید، با توجه به شرایط نامساعد آب و هوایی و به منظور کاهش آلودگی هوای شهر تهران، دفتر مقام معظم رهبری طی نامه محرمانه شماره 5662/م د مورخ 20/4/9 به عنوان شهردار تهران مبنی بر ایجاد فضای سبز در اراضی مراتع مذکور تحت عنوان طرح دامنه جنوبی البرز و رونوشت آن را رئیس محترم وقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ارسال داشته و در ادامه معاونت محترم وقت حفاظت و امور اراضی طی مرقومه شماره 11888/م/س/90 مورخ 12/5/90 منویات و اوامر عالی مقام معظم رهبری را به این اداره کل ابلاغ و ارسال نموده است. این اداره کل پس از مطالعات فنی و تدوین و تهیه طرح جامع و تامین اعتبار اقدام به جنگلکاری و ایجاد فضای سبز نموده که فارغ از اهداف درون سازمانی در واقع از سرمایه های ملی و ماندگار می‌باشد و از نگاه عرفی و وجدان عمومی نیز سزاوار و شایسته نیست عرصه ای را دولت با صرف هزینه های زیاد برای کاهش آلودگی و استفاده عمومی اقدام به جنگلکاری نموده و افرادی امثال شاکی احشام را وارد محدوده جنگلکاری نمایند و موجب نابودی بسیاری از اصله نهال غرس شده شوند البته ناگفته نماند شاکی به هر طریق ممکن برای عوامل پروژه ملی مزاحمت و درگیری ایجاد می‌نماید. شایان ذکر است قبل از عملیات و اجرای پروژه ایجاد فضای سبز و جنگلکاری برابر قانون صدرالذکر طی اطلاعیه ای با حدود اربعه مشخص و محل دقیق پروژه به کلیه بهره برداران مرتع مذکور اصلاع رسانی و تابلو در محل پروژه نصب گردیده و شاکی به صورت غیر قانونی تابلوی اعلام وضعیت عرصه و پروژه را تخریب و معدوم نموده که این اداره کل مجبور به سه دفعه نصب تابلو گردیده است. در صورتی که از کلیه اقدامات قانونی اداره کل کاملاً مطلع بوده و همواره سعی بر آن دارد که از قوانین و مقررات تمرد نماید. 2- شاکی مدارک و مستندات پیوست دادخواست نموده و سعی بر آن داشته ادعای خویش را بدان سوق دهد در این باره مستحضر می دارد، دادنامه شماره 9409970908500058 مورخ 9/3/94 که در پرونده کلاسه 930461 از جانب آقای ملاباقر خان در مقام فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره 00738 مورخ 6/7/93 از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران صادر گردیده هیچ گونه ارتباطی با ادعای حاضر شاکی ندارد. چرا که مرتع مورد شکایت تحت پلاک10- اصلی موصوم به هزار دره در حوزه استان تهران و شهرستان شمیرانات می‌باشد در صورتی که دادنامه پیوستی دادخواست شاکی مرتبط با پلاک های ثبتی 280 و 281- اصلی واقع در بخش 2 چمستان حوزه ثبتی شهرستان نور از توابع استان مازندران می‌باشد. از طرف دیگر قرارداد اجاره منعقده با سازمان اوقاف و امور خیریه با موضوع تعلیف اراضی با عنایت به متن اجاره نامه استنادی محرز و مشخص می‌باشد که مرتبط با اراضی پلاک 1- فرعی از 8- اصلی لشکرگ ارتباطی با مرتع هزاردره ندارد. فلذا از آن مرجع محترم با عنایت به موارد مشروحه فوق الذکر و مدارک و مستندات پیوست تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ضمناً آقایان نعمت محمودی و محمد احسانی به عنوان نمایندگان حقوقی این اداره کل جهت ثبت لایحه حاضر و هرگونه اقدام قانونی به حضور معرفی می‌گردد. احمد طاهری - مدیر کل

نظریه تهیه کننده گزارش: نامه و اطلاعیه مورد شکایت از مصادیق بند (1) ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی (موارد صلاحیت هیات عمومی) نمی‌باشد بلکه از مصادیق بند 1-الف ماده 10 قانون بوده و در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد.

تهیه کننده گزارش: سعید کریمی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای غلامحسین کردبچه به طرفیت 1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 2- وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال نامه های شماره 5586/67/86 مورخ 8/7/86 و 3569/67/96 مورخ 25/4/96 مدیر کل منابع طبیعی استان تهران موضوع در جلسه مورخ 4/12/98 هیات مطرح و اعضای حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه برابر ماده 50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 1346 و ماده 43 مکرر همان قانون اصلاحی 20/1/48 جنگلبانی به منظور احیای جنگل های سوخته و منابع طبیعی و منابع ملی و بهره برداری بی رویه و جلوگیری از فرسایش خاک و پر شدن از مخازن سدها و حرکت ریگ های روان، چرائیدن دام و زراعت دیم را در مناطقی که قرق اعلام می‌شود منع نماید. فلذا نامه های مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی صادر و مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد و بر همین اساس مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی- رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها