امکان صدور قرار نظارت قضایی در مرحله اجرای حکم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

امکان صدور قرار نظارت قضایی در مرحله اجرای حکم

پرسش

آیا صدور قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تامین کیفری در مرحله اجرای حکم نیز ممکن است؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه اختیار قاضی اجرای احکام لازم است در قانون تصریح شود کمااینکه به مشابه آنچه که در ماده 507 و 508 ق.آ.د.ک آمده است، نتیجتاً صدور قرار نظارت نیز محتاج تصریح است و چنین تصریحی در قانون آ.د.ک وجود ندارد. نتیجتاً نظر اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد مواد 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری که به صراحت به قرار تامین کیفری متناسب و به تغییر کفیل وثیقه‌گذار یا جایگزینی وثیقه اشاره نموده است و موارد مذکور در ماده 247 به بعد قانون فوق‌الذکر که ناظر به صدور قرار نظارت قضایی در مرحله تحقیق است، اشاره ننموده است و اینکه قاضی اجرای احکام، مسئول اجرای مفاد حکم صادره از سوی دادگاه می‌باشد و اختیار قاضی اجرا و سایر مقامات قضایی باید از طریق نص قانونی اعطاء شده باشد. به نظر می‌رسد در مرحله اجرای حکم نمی‌توان اقدام به صدور قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تامین کیفری نمود.

نظر ابرازی

با توجه به اطلاق مفاد ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار نظارت قضایی در کنار قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام بلامانع است.

منبع
برچسب‌ها