ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

شرایط مالی و فنی درخواست کنندگان بهره‌ برداری از اراضی جنگلی به موجب آئین‌ نامهای خواهد بود که به تصویب وزیر منابع طبیعی برسد، کسانی که در تاریخ ملی شدن جنگلها مالک اراضی جنگلی بوده اند در صورت تساوی شرایط و با رعایت نصاب مقرر در قانون نسبت به سایر درخواست کنندگان حق تقدم خواهند داشت.