خواندگان دعوی جلب ثالث

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اصحاب دعوی اصلی، خواندگان دعوی جلب ثالث نیستند، بلکه صرفاٌ شخص ثالث خوانده دعوی محسوب می‌گردد، و تقدیم دادخواست جلب به تعداد ایشان به علاوه یک نسخه صرفا به جهت استحضار اصحاب دعوی اصلی وتهیه مقدمات دفاع است.

رای دادگاه بدوی

در مورد دعوی ق.خ به طرفیت شرکت پ. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر پرداخت طلب آقای ع.الف. به مبلغ 198/275/000 ریال با احتساب خسارات قانونی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از عدم حضور مدیر یا مدیران شرکت در جلسه دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه، نظر به این که خواهان به عنوان خوانده دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای ح.ع.، دادخواست جلب‌ثالث به طرفیت شرکت پ. (پرونده حاضر) را تقدیم کرده است. و نظر به این دادخواست جلب‌ ثالث بایستی به تعداد اصحاب دعوی اصلی به علاوه یک نسخه باشد. که آقای ع.م. به عنوان یکی از اصحاب دعوی اصلی، به عنوان خوانده قرار نگرفته است، لذا به استناد ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به ماده 2 قانون مذکور، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ق.خ به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/05/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، قرار رد دعوی جلب‌ثالث تجدیدنظرخواه و الزام به ایفای تعهد شرکت پ. مبنی به پرداخت طلب آقای ع.م. (خواهان پرونده اصلی) به مبلغ 198275000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی، اصدار یافته است، نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله و با توجه به این که عنوان جلب‌ثالث دلالت بر تقاضای وارد کردن ثالث به دادرسی دارد که حسب صراحت مقرر در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی به وسیله دادخواست صورت می‌گیرد و آن چه در خصوص تعداد برگ دادخواست جلب‌ثالث و مستندات پیوست آن در ماده 137 همان قانون قید شده است، دلالت بر این دارد {ندارد} که اصحاب دعوی اصلی، خواندگان دعوی جلب‌ثالث باشند، بلکه از جهات استحضار اصحاب دعوی اصلی و تهیه مقدمات دفاع با توجه به حضور شخص ثالث می‌باشد و ماده 139 ماده قانونی، شخص ثالث را خوانده دعوی محسوب می‌دارد. بنا به مراتب مذکور، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را درخور نقض می‌داند و با استناد به مواد 348 ، 353 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید و این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کوهکن - شریعت

منبع
برچسب‌ها