1- شرط طرح دعوی طاری 2- نوع دعوا در اعتراض به تصمیم اداره راه و شهر سازی درخصوص اعاده مالکیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعاوی طاری مستلزم مفتوح بودن پرونده است؛ در غیر این صورت طرح دعوی طاری فاقد محمل قانونی است. چنانچه خواسته، نقض تصمیم اداره کل راه و شهر سازی(مبنی بر اعاده مالکیت) باشد؛ باید دعوی مستقل با رعایت شرایط عام اقامه شود ؛ بنابراین طرح آن به صورت طاری، مورد پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/27

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان شهرداری منطقه 21 تهران به طرفیت خوانده اداره کل راه وشهرسازی استان تهران به خواسته جلب ثالث واعتراض ونقض تصمیم خوانده ونامه شماره 92/200/29518 /ص آن مرجع مبنی براعاده مالکیت به ضررشهرداری ؛نظربه اینکه تصمیم صادره همانطور که بیان شده یک تصمیم اداری است ومرجع رسیدگی به اعتراض یانقض این تصمیمات دیوان عدالت اداری می‌باشد..بنابراین دادگاه مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ناظربه ماده های آن قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبارو شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میدارد.. دفتر قرار صادره به مرجع صالح ارسال شود.

رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- حبیب انیس حسینی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/31

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان شهرداری منطقه 21 تهران به طرفیت خوانده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به خواسته جلب ثالث و اعتراض و نقض تصمیم خوانده و نامه شماره 92/200/29518 /ص مبنی بر اعاده مالکیت به ضرر شهرداری، به انضمام خسارات دادرسی، نظر به دفاعیات خوانده و اینکه اعاده مالکیت واگذاری محسوب نمی گردد و به این ترتیب دلیلی که بتواند ناقض تصمیم اداری خوانده باشد ارائه نگردیده بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماد 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد 0 حکم صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - حبیب انیس حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/18

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 21 تهران به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/31 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته جلب ثالث تجدیدنظرخوانده در کلاسه اصلی 930795 مربوط به دعوای خواهان اصلی محمدعلی طاعتی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه بهای عرصه و اعیان 6 دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران که از سوی تجدیدنظرخوانده پس از نقض رای موات به خواهان اصلی اعاده شد، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دعوای اصلی منتهی به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/08 آن شعبه شده و مفتوح نبوده تا در وضع فعلی امکان استفاده از مزایای طرح دعوای طاری برای تجدیدنظرخواه فراهم گردد و نیز خواسته نقض تصمیم تجدیدنظرخوانده در اعاده مالکیت مستلزم طرح دعوای علیحده با رعایت شرایط عام اقامه دعوا می‌باشد نظر به اینکه اساسا امر اعاده مالکیت به تبع الزامات قانونی انتقال و واگذاری محسوب نمی شود و بدین جهت تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به اینکه استدلال به کار رفته در رای مقتضی اتخاذ تصمیم شکلی بوده با اصلاح حکم تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوی در نتیجه تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع
برچسب‌ها