شرط ابطال دادخواست به جهت عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی، منجر به ضمانت اجرای ابطال دادخواست نیست؛ بلکه باید اخطاریه ابلاغ واقعی شده و در آن، حضور جهت اخذ توضیح نیز درج گردد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.پ. به طرفیت آقای ب.خ. به خواسته صدور حکم طلاق (الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه) به لحاظ عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج به مواد مخدر و نیز ترک خانواده و زندگی مشترک و نپرداختن نفقه، با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و اینکه خواهان و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده‌اند و دادگاه نیز بدون اخذ توضیح از آنان قادر به اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی نمی‌باشد، با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک - فتاحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. به طرفیت آقای ب.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/08 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی قرچک که به موجب آن مستندا به ماده 95 قرار ابطال دادخواست صادر شده‌است، با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است؛ بدلیل اینکه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده و در اخطاریه اداء توضیح نیز قید نشده و لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مارالذکر، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌نماید. رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی

منبع
برچسب‌ها