تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۹۴۶

پیام: صرف عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی، منجر به ضمانت اجرای ابطال دادخواست نیست؛ بلکه باید اخطاریه ابلاغ واقعی شده و در آن، حضور جهت اخذ توضیح نیز درج گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.پ. به طرفیت آقای ب.خ. بخواسته صدور حکم طلاق (الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه) به لحاظ عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج به مواد مخدر و نیز ترک خانواده و زندگی مشترک و نپرداختن نفقه، با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و اینکه خواهان و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده‌اند و دادگاه نیز بدون اخذ توضیح از آنان قادر به اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی نمی‌باشد، با استناد به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک - فتاحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. به طرفیت آقای ب.خ. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۷/۸ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی قرچک که بموجب آن مستنداً به ماده ۹۵ قرار ابطال دادخواست صادر شده‌است، با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است؛ بدلیل اینکه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده و در اخطاریه اداء توضیح نیز قید نشده و لذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مارالذکر، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌نماید. رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی