‌ماده 23 قانون سازمان برق ایران

آئین‌نامه‌ای که برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌جدول استهلاک منضم بقانون برق ایران:
1 - دیگ بخار و متعلقات مربوطه 20 سال.
2 - توربین ژنراتور و متعلقات 20 سال.
3 - ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو 25 سال.
4 - کابلهای زیرزمینی 15 سال.
5 - شبکه هوائی با پایه‌های بتونی و آهنی 25 سال.
6 - شبکه هوائی با پایه‌های چوبی (‌فقط پایه و مقره) 7 سال.
7 - سیمهای مسی ردیف شماره 6 - 25 سال.
8 - موتورهای دیزل و ژنراتور تا 375 دور و متعلقات آن 10 سال.
9 - موتورهای دیزل و ژنراتور از 376 دور تا 750 دور و متعلقات آن 7 سال.
10 - موتورهای دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از 750 دور به بالا و متعلقات آن 5 سال.