نحوه احضار متهمینی که سامانه ثنا ثبت نام دارند، توسط دادسرای خارج از محل اقامت ایشان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/20
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

نحوه احضار متهمینی که سامانه ثنا ثبت نام دارند، توسط دادسرای خارج از محل اقامت ایشان

پرسش

در خصوص متهمینی که سامانه ثنا ثبت نام دارند و آدرس آن ها خارج از حوزه قضایی دادسرا می‌باشد، آیا می توان پس از احضار متهم از طریق سامانه و عدم حضور نامبرده، با توجه به این که آدرس وی خارج از حوزه قضایی است، هنگام صدور نیابت، تقاضای جلب وی (به علت عدم حضور متهم پس از ابلاغ مستقیم دادسرا از طریق سامانه) را نمود یا خیر؟ (حتماً بایستی متهم مجدداً از طریق دادسرای مجری نیابت احضار شود؟)

نظر هیئت عالی

با توجه به آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی احضار متهم به نحو الکترونیکی چنان چه خارج از حوزه قضایی مرجع صالح رسیدگی باشد بلا اشکال است و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه مطابق مقررات صدور قرار نیابت جهت جلب وی موجه می‌باشد نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می-گردد.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 169، 175، 178 و 179 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه احضار متهم و پذیرش احضار متهم از طریق الکترونیکی و نیز با توجه به آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و مخصوصاً مواد 3، 4، 10، 13 و تبصره 1 ماده 15 آیین نامه مذکور که همه این مواد حاکی از پذیرش ابلاغ الکترونیکی متهم حتی متهمی که خارج از حوزه قضایی است می‌باشد (تبصره 1 ماده 15 اشعار می دارد: چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوطه ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین نامه اقدام شود)؛ لذا احضار متهمی که خارج از حوزه قضایی است به طریق الکترونیکی کاملاً قانونی است و چنانچه نامبرده عذر موجهی در خصوص عدم امکان حضور خود اعلام ننماید، حسب ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری دستور جلب وی صادر می‌شود و چون جلب متهم باید توسط ضابطین حوزه قضایی محل اقامت وی انجام شود، لذا صرفاً برای جلب وی نیابت صادر می‌گردد و دیگر نیازی به احضار مجدد او از طرف دادسرای محل اقامتش نمی‌باشد.

نظر اقلیت

متهمی که آدرس وی خارج از حوزه قضایی است را نمی توان از طریق ابلاغ الکترونیکی توسط مرجع قضایی خارج از محل اقامت او احضار نمود، بلکه باید بر حسب مفاد ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری، به محل اقامت وی نیابت ارسال شود تا مرجع مجری نیابت نامبرده را از طریق الکترونیکی احضار و سپس در صورت عدم حضور نسبت به جلب وی اقدام نماید، چرا که احضار متهمی که خارج از حوزه قضایی است، موجب تضییع حقوق نامبرده (از جمله تسهیل در معرفی کفیل یا وثیقه در صورت نیاز) خواهد شد.

منبع
برچسب‌ها