نظریه مشورتی شماره 7/98/348 مورخ 1398/04/12

تاریخ نظریه: 1398/04/12
شماره نظریه: 7/98/348
شماره پرونده: 98-108-348 ک

استعلام:

چنانچه در راستای روابط کارگری و کارفرمایی و در محیط کارگاه از سوی کارگر آسیبی به شخص ثالث وارد آید مستلزم پرداخت دیه باشد آیا مسئول پرداخت دیه کارفرما می‌باشد یا خود کارگر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، چنانچه از طرف کارگران شاغل در کارگاه در حین انجام کار یا به مناسبت آن، آسیبی به شخص ثالث وارد آید، کارفرما مسئول پرداخت خسارت مزبور بوده؛ مگر اینکه محرز شود که از سوی کارفرما تقصیری مرتبط صورت نپذیرفته است (رعایت موازین قانونی، عرفی و قراردادی شده است)، بنابراین و با لحاظ اینکه برابر ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه از حیث آثار و احکام واجد وصف مسئولیت مدنی است، چنانچه دیه مزبور مطابق مقررات از سوی زیان‌دیده به طرفیت کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد، با لحاظ ماده 12 قانون صدرالذکر، کارفرما مسئول پرداخت آن خواهد بود.

منبع