تعیین گل به عنوان مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین تعدادی گل علاوه بر آیینه و شمعدان دارای مالیت است و با وجود تعیین مهرالمسمی موجبی جهت تعیین مهرالمثل وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ن.د. به طرفیت م.الف. به ‌خواسته مطالبه مهرالمثل دادگاه با عنایت به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه مهریه عقدنامه شامل یک جام آینه و شمعدان به انضمام یازده شاخه گل رز تعیین شده و گل رز به عنوان مهریه تعیین شده است و با توجه به اینکه گل رز مالیت دارد و طرفین طبق تراضی گل رز را به عنوان مهریه تعیین کرده‌اند ضمن عدول از نظریه کارشناس در مورد تعیین مهرالمثل، دفاعیات خوانده را وارد دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- بیات

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.د. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/24 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به‌ طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. با وکالت آقای م.ب. به خواسته مطالبه مهرالمثل در پرونده کلاسه --- حکم بر بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد نیست رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی‌باشد استناد و استدلال محکمه محترم بدوی در اینکه در سند نکاحیه علاوه بر آیینه و شمعدان 11 عدد گل رز که دارای مالیت بوده به عنوان مهریه تعیین گردیده است و با وصف مهرالمسمی موجبی جهت تعیین مهرالمثل وجود ندارد و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و موثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض ‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی- ارژنگی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها