تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۹۲۵

پیام: ملاقات از لوازم ولایت قهری است و از آنجا که جد پدری بر نوه صغیر خود ولایت دارد، نمی توان وی را از ملاقات با نوه منع کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف. پ. به طرفیت خانم ن.م. به خواسته صدور حکم به ملاقات نوه پسری، توضیحاً که خواهان خواسته‌ای به شرح مذکور مطرح و اعلام کرده است: فرزندش فوت کرده، عروسش راضی به ملاقات با نوه‌اش نیست. خوانده اعلام کرده حرفی ندارد ولیکن فرزند راضی و تمایل ندارد. اطفال حاضر در جلسه درحالیکه گریه می‌کردند اعلام داشتند: حاضر به ملاقات با پدر برزگشان نمی‌باشند. فلذا دادگاه با لحاظ غبطه صغار، در شرایط فعلی ملاقات را بر مصلحت تشخیص نداده و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر - خادمی ممان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به طرفیت خانم ن.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۵۷۱مورخه ۱۳۹۳/۷/۹ صادره از شعبه ۴ دادگاه اسلامشهر که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ملاقات با نوه‌های پسری صادر شده‌ است، با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد است. زیرا تجدیدنظرخواه ولی قهری فرزندان تجدیدنظرخوانده می‌باشد و حسب مواد ۱۱۸۰ و۱۱۸۱ از قانون مدنی، پدر و جد پدری ولایت قهری بر صغیر دارند. از لوازم ولایت قهری، ملاقات می‌باشد. لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، حکم ملاقات تجدیدنظرخواه با نوه‌های خود را صادر و اعلام می‌نماید و مقرر می‌دارد در هر ماه، ده ساعت در محل سکونت بچه‌ها، ملاقات صورت گیرد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی