رای وحدت رویه شماره 299 تا 301 مورخ 1382/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 11 آبان 1382

شماره دادنامه: 299 -300-301

شماره پرونده: 261، 338، 346/81

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شاکی:

مقدمه: الف -1) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/336 موضوع شکایت خانم مهین بکائیان به طرفیت آموزش و پرورش نیشابور به خواسته صدور حکم استخدامی به شرح دادنامه شماره 1174 مورخ 28/7/78 با توجه به اینکه اقدام اداره خوانده در صدور حکم آزمایشی مورخ 1/7/76 مبنی بر اشتباه بوده بنابراین صدور حکم خاتمه خدمت و برکناری خدمت آزمایشی شاکیه مشهود نمی‌باشد رای به رد شکایت صادر نموده است.

الف -2) شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت3/78/1562 موضوع شکایت خانم مهین بکائیان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1174 مورخ 28/7/78 شعبه هفدهم به شرح دادنامه شماره 681 مورخ 4/5/79 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه حکم استخدامی آزمایشی به استناد مجوز مورخ 22/12/75 و عنوان کودکیاری صادر گردیده و برابر گواهی مورخ 22/6/77 مشارالیها دوره کارآموزی بدو استخدام آموزگاران ابتدایی را به استناد مجوز مورخ 28/4/68 گذرانیده است لذا برکناری مستخدم به معاذیری چون منابع پرداخت حقوق و غیره فاقد وجاهت قانونی است بنابراین با نقض رای معترض‌علیه حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ابطال حکم کارگزینی مورخ 18/12/77 درباره شاکیه صادر نماید.

ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/434 موضوع شکایت خانم فریده مرشدیان به طرفیت اداره آموزش و پرورش نیشابور به خواسته صدور حکم استخدام و ابطال حکم برکناری به شرح دادنامه شماره 1500 مورخ 19/8/78 چنین رای صادر نموده است. برابر مدارک پیوست دادخواست کلیه نیروهای شاغل در کودکستانهای شهرستانهای استان خراسان به مراجع مربوط ارسال گردیده و نظریه مثبت هسته گزینش تحصیل و نسبت به استخدام آزمایشی آنان اقدام گردیده و مدت 18 ماه خدمت آزمایشی نیز سپری گردیده است و از طرفی طبق اعلام شاکی وزارت آموزش و پرورش حساب آموزشگاههای دولتی را بهعنوان حساب دولتی پذیرفته و به علاوه شاکیه دارای حکم آزمایشی بوده و اصدار ابلاغ برکناری نیز فاقد توجیه قانونی است بنابه مراتب فوق‌الاشعار حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری و اصدار حکم استخدام قطعی شاکیه را صادر و اعلام می‌دارد.

ج -1) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/339 موضوع شکایت خانم حاجیه ناطق به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور به خواسته صدور حکم استخدامی و ابطال آن به شرح دادنامه شماره 352 مورخ 30/3/80 حکم برد شکایت صادر نموده است.

ج -2) شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت10/81/433 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم حاجیه ناطق به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 352 مورخ 20/3/80 شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره 64 مورخ 20/6/81 چنین رای صادر نموده است تجدیدنظر خواهی به دلایل زیر موجه به نظر می‌رسد.

تجدیدنظر خواه با تایید هسته گزینش و با مجوز استخدام مورخ 14/12/75 با احراز شرایط به استخدام آزمایشی درآمده و دوره آزمایشی را نیز سپری نموده است.

آموزش و پرورش نیشابور درباره استخدام مشارالیها و چندین نفر با آموزش و پرورش کل استان خراسان مکاتبه نمود و پس از وصول نامه‌های مورخ 2/12/76 و 9/1/77 اقدام به استخدام رسمی نموده است.

تجدیدنظر خواه دارای دفترچه خدمات درمانی، شماره استخدامی، شماره پرسنلی، کارت شناسایی و دسته چک کارمندی بوده است.

آموزش و پرورش طی شماره 36-11/184 مورخ 22/2/76 حساب آموزشگاههای دولتی را بهعنوان حساب دولتی پذیرفته است علیهذا با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی مورخ 18/2/77 و اصدار حکم استخدامی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می‌دارد.

د-1) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/270 موضوع شکایت خانم فروزان بهزادپور به طرفیت آموزش و پرورش نیشابور به خواسته صدور حکم استخدامی و ابطال آن بدون دلیل به شرح دادنامه شماره 1054 مورخ 23/6/70 حکم به ورود شکایت و ابطال برکناری و اصدار حکم استخدام رسمی و قطعی شاکیه صادر نموده است.

د-2) شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت10/81/496 موضوع شکایت اداره کل امور اداری آموزش و پرورش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1054 مورخ 23/6/80 شعبه 12 دیوان به شرح دادنامه شماره 318 مورخ 13/8/81 چنین رای صادر نموده است، مستنداً به ماده 20 قانون استخدام کشوری دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند قبل از پایان دوره آزمایشی به خدمت مستخدم آزمایشی پایان بدهد. بنابه مراتب با فسخ دادنامه تجدید خواسته حکم برد شکایت اولیه شاکیه صادر می‌نماید.

ه(شعبه 21 در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/343 موضوع شکایت خانم مریم سالاری به طرفیت اداره آموزش و پرورش استان خراسان به خواسته رسیدگی به وضعیت استخدامی مربی کودک در آموزش و پرورش با سابقه 14 سال به شرح دادنامه شماره 1048 مورخ 28/6/81 چنین رای صادر نموده است، از آنجا که براساس تبصره 60 قانون بودجه کل کشور و بند یک بخشنامه شماره 725/9 مورخ 19/4/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تبصره 3 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی هرگونه استخدام با مدرک تحصیلی دیپلم منع گردیده و استخدام افراد به صورت رسمی مستلزم اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح قانونی می‌باشد. بنابراین درخواست شاکیه را فاقد محمل قانونی تشخیص داده و تضییع حقی از ایشان از حیث استخدامی مشهود نمی‌باشد حکم برد شکایتش صادر و اعلام می‌گردد.

د -1) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1706 موضوع شکایت خانم مریم محمدی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور به خواسته صدور حکم استخدامی و ابطال آن به شرح دادنامه شماره 2023 مورخ 13/11/80 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

د-2) شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1963 و 81/367 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2023 مورخ 13/11/80 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 720-719 مورخ 15/5/81 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه جهت اشتغال مشارالیها در آموزش و پرورش و استخدام رسمی وی و با امعان نظر در دادخواست تقدیمی تجدیدنظر خواه ضمن اینکه اعتبار و بودجه‌ای جهت استخدام منظور نگردیده مجوزی از ناحیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص صادر نگردیده بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه تشخیص با فسخ دادنامه بدوی حکم به رد شکایت نامبرده صادر می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه طبق ماده 20 قانون استخدام کشوری برکناری مستخدم آزمایشی در طی دوران خدمت آزمایشی تجویز گردیده است و از طرفی اصولاً استخدام رسمی در واحدها و سازمان ها و موسسات دولتی به طور کلی تابع ضوابط و شرایط خاص بوده و امری الزامی نمی‌باشد بنابراین دادنامه‌های شماره 719-720 مورخ 15/5/81 و شماره 318 مورخ 13/8/81 به ترتیب صادره از شعب سوم و دهم تجدیدنظر و دادنامه شماره 1048 مورخ 28/6/81 شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی می‌باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع