رای شماره 1303 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع / 9804430 شماره دادنامه:9909970906011303 تاریخ: 16/10/99

شاکی: آقای ابوالفضل الماسی ورش فرزند محمد حسین

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت دارا بودن یکی از گواهی نامه های (TOFEL - ILETS - MSRT - MHLE) و احکامی که با استناد به آن صادر شده است در جدول یک ردیف 2 آگهی استخدامی نیروی کار معین شهریور 98

شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به خواسته حذف عبارت دارا بودن یکی از گواهی نامه های (TOFEL - ILETS - MSRT - MHLE) و احکامی که با استناد به آن صادر شده است در جدول یک ردیف 2 آگهی استخدامی نیروی کار معین شهریور 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: در ردیف 2 جدول شماره (1) آگهی استخدامی نیروی کار معین شهریور 98 دانشگاه طرف شکایت شرایط احراز مدرک و رشته تحصیلی در عنوان رشته شغلی "کارشناس تحلیل گر سیستم"، «دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های کامپیوتر گرایش نرم افزار یا علوم کامپیوتر و دارا بودن یکی از گواهی نامه هایMHLE - MSRT - TOFEL و ILETS ذکر شده است.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مغایرت مصوبه مورد شکایت با ماده 35 بخشنامه 9557/93/200 - 19/7/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم وجود شرط دارا بودن گواهی نامه های مورد اشاره 2- مغایرت مصوبه با بندهای 2 و 3 سیاست های کلی نظام اداری

خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- تصمیم متخذه مطابق اختیارات مندرج در ماده 33 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های و دانشکده های علوم پزشکی و ماده 12 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. 2- مبنای برگزاری آزمون مورد بحث " دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی " بوده که در موردی مشابه دادنامه شماره 342 مورخ 30/11/96، مقرره مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نشد.

نظریه تهیه کننده گزارش: نخست مطابق ماده 33 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز موسسه و شرایط آن منوط به تصویب دستورالعمل از سوی هیات امناء موسسه شده است. دوم ماده 12 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون مقرر می‌دارد که «کارگروه آزمون استخدام موسسه با نظر معاونت های تخصصی می‌تواند علاوه بر شرایط مندرج در آیین‌نامه اداری و استخدامی شرایط ویژه ای همچون شرط معدل، آشنایی با زبان های خارجه و اعمال برخی مهارت های شغلی مورد نیاز... را مشروط به آنکه با شرایط فوق منافات نداشته باشند در شرایط آگهی قید نماید.» سوم اقدام دانشگاه طرف شکایت در قید ارائه گواهی نامه قبولی در آزمون های زبان انگلیسی در راستای ماده فوق تشخیص و دلیل بر ابطال آن وجود ندارد. لذا مقرره مورد شکایت مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: محمد سهراب بیگ

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال و حذف عبارت دارا بودن یکی از گواهینامه های (TOFEL - ILETS - MSRT - MHLE) از حیث مغایرت با ماده 35 بخشنامه 9557/93/200 مورخ 19/7/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بندهای 2 و 3 سیاست های کلی نظام اداری با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 33 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز موسسه و شرایط آن منوط به تصویب دستورالعمل از سوی هیات امناء موسسه شده است. ثانیاً ماده 12 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون مقرر می‌دارد که «کارگروه آزمون استخدام موسسه با نظر معاونت های تخصصی می‌تواند علاوه بر شرایط مندرج در آیین‌نامه اداری و استخدامی شرایط ویژه ای همچون شرط معدل، آشنایی با زبان های خارجه و اعمال برخی مهارت های شغلی مورد نیاز... را مشروط به آنکه با شرایط فوق منافات نداشته باشند در شرایط آگهی قید نماید.» ثالثاً اقدام دانشگاه طرف شکایت در قید ارائه گواهی نامه قبولی در آزمون های زبان انگلیسی در راستای ماده فوق تشخیص و دلیل بر ابطال آن وجود ندارد. لذا مقرره مورد شکایت مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست. و رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها