نظریه مشورتی شماره 7/96/2622 مورخ 1396/11/01

تاریخ نظریه: 1396/11/01
شماره نظریه: 7/96/2622
شماره پرونده: 96-168/1-1997

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 23 و 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی، در نبود دادستان، وظایف و اختیارات قانونی دادستان بر عهده معاون یا دادیاری است که به جانشینی دادستان در دادسرا انجام وظیفه میکند. بنابراین وظایف قانونی مذکور در ماده 442 قانون فوقالذکر نیز بر عهده شخصی است که در غیاب دادستان انجام وظیفه میکند.

منبع