نظریه مشورتی شماره 7/97/2508 مورخ 1397/09/14

تاریخ نظریه: 1397/09/14
شماره نظریه: 7/97/2508
شماره پرونده: 96-168/1-1952

استعلام:

1- آیا نظرات دادیار یا معاون دادستان در امور اظهار نظر در تصمیمات نهایی نظیر موافقت یا مخالفت با منع تعقیب چون به جانشینی از دادستان انجام شده و در حکم نظر او محسوب می‌شود از ناحیه دادستان قابل عدول می‌باشد یا اینکه دادستان اختیار عدول از آن را ندارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مهلت این عدول تا چه زمانی است؟
2- در صورتی که دادیار یا معاون دادستانی که نماینده دادستان در شعبه کیفری بوده پس از ابلاغ دادنامه عدم اعتراض خود را درج کند آیا دادستان میتواند از این اعلام نماینده خود عدول نموده و به رای مذکور قبل از اتهام مهلت اعتراض کند؟
ابلاغ دادنامه ها به دادستان به چه نحوی صورت می پذیرد آیا ابلاغ به دفتر دادستان کفایت می کند یا ابلاغ می بایست به شخص وی یا نماینده تعیین شده در شعبه مربوطه ابلاغ گردد درهر صورت مدت زمان اعتراض دادستان در صورتی که ابلاغ رای به دفتر یا نماینده وی انجام شده و پس از چند روز دادستان شخصا از دادنامه مطلع می‌گردد از کی شروع و منقضی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستنبط از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معاون دادستان یا دادیار در اموری که از طرف دادستان به او ارجاع داده می‌شود، دارای همان اختیارات و وظایف دادستان است ولذا؛ اظهار نظر معاون دادستان یا دادیار به جانشینی از دادستان می‌باشد، بنابراین؛ پس از تکمیل فرآیند اظهار نظر و اعاده پرونده به شعبه بازپرسی، دادستان حق عدول از نظریه دادیار را ندارد، وبا توجه به مراتب مذکور پاسخ به قسمت دوم سوال اول، سالبه به انتفاء موضوع است.
2- حق تجدیدنظر خواهی دادستان، تا بیست روز از تاریخ ابلاغ به قوت خود باقی است و در صورت تردید، بقای آن استصحاب می‌شود، بنابراین اعلام عدم اعتراض از سوی دادستان مانع تجدیدنظر خواهی وی ظرف مهلت مقرر نمی‌باشد. در فرض سوال نیز که عدم اعتراض از سوی معاون دادستان یا دادیار اعلام شده است، این اعلام مانع تجدیدنظر خواهی آنان و نیز دادستان نمی‌باشد.
3- الف: با توجه به این که در حال حاضر به موجب آیین نامه استفاده از سامانه های مخابراتی و رایانه ای، ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، ابلاغ به دادستان نیز از این امر مستثنی نیست، ولی در مواردی که ابلاغ الکترونیکی ممکن نباشد، با توجه به این که دادسرا نیز از جمله ادارات دولتی می‌باشد، ابلاغ به دادستان نیز با عنایت به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برابر ماده 75 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 به عمل می آید. بدیهی است در صورت اقتضاء ابلاغ حضوری به دادستان یا نماینده وی نیز بلا اشکال است.
ب: مبدأ احتساب مدت حق تجدیدنظر خواهی دادستان، در مواردی که دادنامه به دفتر یا نماینده دادستان ابلاغ شده باشد، همین تاریخ است و اطلاع بعدی دادستان باعث تغییر مبدأ مزبور نمی‌باشد.

منبع