مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی تا قبل از پایان این عملیات و صدور سند مالکیت است، بنابراین پس از خاتمه عملیات و صدور سند مالکیت، دعوای مذکور مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/11/26

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ک. به طرفیت خانم‌ها 1 - م. 2 - م. 3 - م. 4 - ه. 5 - م. 6 - ع. 7 - ر. همگی ک.ب. و خانم خ. و. با وکالت آقای ه. م. به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک... فرعی از... اصلی به میزان یک دانگ مشاع از کل شش دانگ با عنایت به پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فیرزکوه و اینکه پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان منجر به صدور سند مالکیت به نام خواندگان گردیده و بعضا به اشخاص واگذار نموده‌اند و عملا عملیات ثبتی به پایان رسیده است و خواهان باید قبل از صدور سند مالکیت مبادرت به تقدیم دادخواست و اعتراض خود در فرجه قانونی می‌نمود نه بعد از عملیات اجرایی و صدور سند مالکیت. علیهذا با توجه به مراتب فوق و در اجرای ماده 16 و 20 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه به نحو موجود قابل استماع نیست قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه

سید محمد مومنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. با وکالت ع.الف. ص. به طرفیت 1 - م. 2 - م. 3 - ع. 4 - ر. 5 - م. 6 - خ. 7 - م. 8 - ه. همگی ک.ب. از دادنامه --- صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فیروزکوه که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک... فرعی از... اصلی شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد. لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها