نظریه مشورتی شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17

تاریخ نظریه: 1402/04/17
شماره نظریه: 7/1401/1063
شماره پرونده: 1401-127-1063 ح

استعلام:

چنانچه در دعوای مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای پلاک ثبتی است، خواهان دارای سند عادی باشد و به موجب مبایعه‌نامه عادی ملک را از مالک رسمی خریداری کرده باشد، با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی ماهوی نماید یا با توجه به عدم مالکیت رسمی خواهان و به سبب ذی‌نفع نبودن وی باید قرار رد دعوا صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به نص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با اتخاذ ملاک از رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه خسارت وارده به ملک دارای سابقه ثبتی از سوی دارنده سند عادی مالکیت، بدون طرح دعوای اثبات مالکیت و رسیدگی به آن وفق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، قابل استماع نیست.

منبع