ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ادعای جعل در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به اصالت سند عادی ارائه شده در مرحله بدوی، قابل پذیرش نیست..

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی خانم ش. ن. با وکالت آقای ک. ی. به طرفیت آقای ش. م. به خواسته الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع (آپارتمان) هرکدام مقوم به 51/000/000 ریال واقع در طبقه چهارم به متراژ 75 متر مربع وکیل خواهان توضیح داده موکله طبق مبایعه نامه عادی که فتوکپی آن پیوست می‌باشد از خوانده آقای ش. م. یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم بالای پارکنیگ به مساحت 75 متر مربع در شهرک... به شماره... فرعی از... اصلی خریداری نموده و ثمن معامله یکجا به خوانده پرداخت شده لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می‌باشد و در ظهر دادخواست تنفیذ مبایعه نامه مورخه 1388/08/12 را نیز درخواست نموده است خوانده پاسخ داده اولا اینجانب مالک رسمی و قانونی ملک موصوف نیستم و واحد آپارتمان مورد ادعا واقع در طبقه 4 وجود خارجی ندارد و چون قصد ازدواج با خواهان را داشتم جهت راضی کردن پدرش قرارداد مستند دعوی را از من گرفت و قرارداد در خصوص واحد طبقه چهارم نوشته شد که اصلا ساخته نشده و وجود ندارد ثانیا: پس از رسیدن به مقصود خود وی طی نوشته مورخه 1388/12/25 همان ملک را به اینجانب مسترد و اقرار به دریافت ثمن نموده و از ابتدا نیز توافق بر این بوده که نوشته صوری را به من برگرداند وکیل خواهان با ملاحظه نوشته عادی ارائه شده از سوی خوانده محقق به امضای خواهان اظهار داشته آن را قبول دارم موکل به من نگفته بود ولی تقاضای استماع شهود امضا کننده ذیل آن را دارم دادگاه با عنایت به مراتب فوق وصرفنظر از اینکه خوانده مالک رسمی نبوده و واحد مذکور نیز وجود خارجی ندارد نظر به اینکه به استناد نوشته عادی مورخه 1388/12/25 قرارداد مستند دعوی اقاله شده و اقاله نامه نیز مورد پذیرش وکیل خواهان قرار گرفته است و با وصف مذکور تحقیق از گواهان امضا کننده ذیل اقاله نامه نیز موثر نمی‌باشد زیرا اصالت آن مورد خدشه قرار نگرفته است ونظر به اینکه وکیل خواهان در شهر قرارداد تنفیذ مبایعه نامه استنادی را مورد درخواست قرار داده است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار

آزاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک. ی.ق. به وکالت از خانم ش. ن. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ش. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است به دلیل اینکه اقاله نامه و سند عادی مورخ 1388/12/25 ارایه شده از سوی تجدیدنظرخوانده (خوانده بدوی) مورد تایید و پذیرش وکیل تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) قرار گرفته است و در مرحله بدوی و جلسه اول دادرسی نسبت به آن ادعای تردید و یا جعل نشده است بنابراین ادعای جعل در مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به اصالت سند عادی موصوف قانونی و موجه نمی‌باشد علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها