تشکیل پرونده شخصیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/30
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

موضوع

تشکیل پرونده شخصیت

پرسش

در خصوص تکلیف مقرر، موضوع ماده 203 ق آ.د.ک مبنی بر تشکیل پرونده ی شخصیت مستدلاً و مستنداً نظرات خویش را در خصوص سوالات ذیل بیان فرمایید:
1- صرف عنوان اتهامی جهت تشکیل پرونده شخصیت کفایت می‌نماید؟ یا اینکه پس از توجه اتهام می‌بایست مبادرت به تشکیل پرونده شخصیت نمود؟
2- در صورت عدم مراجعه متهم جهت تشکیل پرونده شخصیت (به طور مثال عدم حضور در پزشکی قانونی و یا نزد روان شناس معرفی شده از سوی آن اداره و با لحاظ بند ب ماده مرقوم) تکلیف چیست؟
3- آیا عدم تشکیل پرونده شخصیت می‌تواند از موارد نقض دادنامه باشد یاخیر؟

نظر هیات عالی

نظر اتفاقی مورد تایید است

نظر اتفاقی

1- تشکیل پرونده شخصیت با توجه به فلسفه وجودی آن، می‌بایست در صورت توجه اتهام به متهم و پس تفهیم اتهام به وی با رعایت مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم مصوب 1398/06/24 ریاست محترم قوه قضاییه، صورت گیرد.
2- عدم مراجعه متهم، بر اساس آنچه که در تبصره 2 ماده 7 بخشنامه یاد شده آمده است، مانع انجام تحقیقات نمی‌باشد.
3- چنانچه پرونده برای اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال شود از موارد رفع نقص است و چنانچه به دیوان عالی کشور ارسال شود به صورت توامان از موارد نقص و نقض و اعاده پرونده به شعبه صادر کننده دادنامه می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها