رای وحدت رویه شماره 254 مورخ 1382/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 6 مهر 1382

شماره دادنامه: 254

کلاسه پرونده: 254/81

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری

شاکی:

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه 4 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/92 موضوع شکایت شرکت صنعتی و تولیدی آبگینه به طرفیت اداره کار استان قزوین به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 15/4/1379 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه 70% سهام شرکت شاکی متعلق به بانک صادرات و 20% آن متعلقه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بوده با توجه به اصل 173 قانون اساسی و مقررات قانون ملی شدن بانک‌ها و رای وحدت رویه مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت شاکی قابل رسیدگی در دیوان نبوده و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌گردد.

ب) شعبه 2 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1640 موضوع شکایت شرکت تولیدی آبگینه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال رای مورخ 13/5/1378 به شرح دادنامه شماره 546 مورخ 7/3/1381 حکم برد شکایت صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و رای وحدت رویه 37-38-39 مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراضات و شکایات واحدها، سازمان ها و موسسات دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. نظر به اینکه حسب سوابق استناد در دادنامه شماره 559 مورخ 15/4/1379 شعبه 4 دیوان عدالت اداری، شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکت های دولتی محسوب است، بنابراین دادنامه مذکور مشعر بر قرار رد شکایت به لحاظ غیر قابل طرح بودن اعتراض شرکت شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف اداره کار که بر این مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع