ماده 187 قانون مدنی

عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

عناوین و برچسب‌ها