ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رای و اجرای آن، از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)