رای شماره 1376 مورخ 1399/11/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع / 9900885 شماره دادنامه:9909970906011376 تاریخ: 25/11/99

شاکی: محمد علی سیاهپور

طرف شکایت: استانداری هرمزگان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 51508/22/92 مورخ 19/8/98 مدیرکل دفتر امور امنیتی و استانداری هرمزگان

شاکی شکایتی به طرفیت استانداری هرمزگان با خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

"مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان هرمزگان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 31669/21/92 مورخ 6/7/98 در خصوص تعیین نقاط مرزی استان، برابر بند ب 3 آخرین اصلاحیه دستورالعمل تعیین نقاط مرزی ابلاغی مورخ 2/7/98 وزارت کشور در اجرای ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363 کلیه شهرهای واقع در شهرستان های مرزی بندرعباس، قشم، بند لنگه، ابوموسی، میناب، سیریک، جاسک و پارسیان مشمول دستورالعمل می گردند.

احمد پویانفر

مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی"

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

"مطابق ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 63 هیچ مقام دیگری جز هیات دولت شایستگی اظهارنظر و صدور بخشنامه در زمینه نقاط مرزی را ندارد لذا با توجه به اینکه صدور نامه مورد شکایت و تعیین شهرستان های بندرعباس، قشم، بندرلنگه، ابوموسی، میناب، سیریک، جاسک و پارسیان به عنوان شهرستان های مرزی، خارج از حدود اختیارات مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان بوده و باعث محرومیت کارکنان دولت از امتیازات قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن محروم شده و واگذاری این منازل سازمانی متوقف شده و در دستورالعمل شماره 130988 مورخ 2/7/98 وزیر کشور به هیچ عنوان شهرستان های مرزی تعیین نگردیده است تقاضای ابطال نامه مورد شکایت آن را دارد؛

استانداری هرمزگان علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نکرده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

یکم: به موجب ماده 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تهیه آیین‌نامه و تصویب آن توسط هیات وزیران مقرر گردیده است مطابق ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1363 وزارت کشور جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی را که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردد تهیه و به سازمان های ذیربط ابلاغ می کند؛

دوم: در اجرای ماده 36 آیین‌نامه مذکور، وزارت کشور دستورالعمل تعیین نقاط مرزی با آخرین اصلاحیه به شماره 130988 مورخ 2/7/98 را به تصویب رسانیده است؛ بر اساس بند 1 دستورالعمل، مناطق مرزی آن دسته از سطوح تقسیماتی (دهستان، بخش، شهرستان و استان) هستند که مرز مشترک با کشورهای همسایه دارند؛ بند 2 این دستورالعمل "استان هرمزگان" را استان مرزی اعلام کرده و مطابق قسمت ب بند 3 این دستورالعمل، کلیه شهرها و روستاهای واقع در شهرستان مرزی نیز منطقه مرزی اعلام شده است؛

سوم: دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، متعاقباً فهرست تفصیلی نقاط مرزی کشور را بعد از تاریخ نامه مورد شکایت، به موجب نامه شماره 182330 مورخ 12/9/1398 اعلام کرده است؛ در بند 4 گروه ب این فهرست، کلیه روستاها و شهرهای واقع در شهرستان های 1- بندرعباس، 2- خمیر، 3- بندر لنگه، 4- پارسیان، 5- قشم، 6- سیریک، 7- جاسک و 8- میناب به عنوان نقاط مرزی اعلام شده است؛

بنابه مراتب مذکور، صرف نظر از اینکه در نامه مورد شکایت شهرستان "خمیر" ذکر نشده و شهرستان ابوموسی که در این نامه قید شده در فهرست تفصیلی دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور نیامده و از این حیث این دو فهرست با یکدیگر مطابقت کامل ندارد، با وجود این نظر به اینکه مطابق ماده 36 آیین‌نامه مذکور، تعیین نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی با وزارت کشور است بنابراین اقدام مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی که اساساً مرجع تعیین نقاط مرزی شمرده نمی شود خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال است؛

تهیه کننده گزارش:

سعید کریمی

رای هیات تخصصی

یکم: مطابق ماده 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 تصویب آیین‌نامه های اجرایی این قانون بر عهده هیات وزیران است؛ همچنین مطابق ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1363 وزارت کشور جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی را که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردد تهیه و به سازمان های ذیربط ابلاغ می کند؛

دوم: در اجرای ماده 36 آیین‌نامه مذکور، وزارت کشور دستورالعمل تعیین نقاط مرزی با آخرین اصلاحیه به شماره 130988 مورخ 2/7/98 را به تصویب رسانیده است؛ بر اساس بند 1 دستورالعمل، مناطق مرزی آن دسته از سطوح تقسیماتی (دهستان، بخش، شهرستان و استان) هستند که مرز مشترک با کشورهای همسایه دارند؛ بند 2 این دستورالعمل "استان هرمزگان" را استان مرزی اعلام کرده و مطابق قسمت ب بند 3 این دستورالعمل، کلیه شهرها و روستاهای واقع در شهرستان مرزی نیز منطقه مرزی اعلام شده است؛

صرف نظر از اینکه دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، متعاقباً فهرست تفصیلی نقاط مرزی کشور را بعد از تاریخ نامه مورد شکایت، به موجب نامه شماره 182330 مورخ 12/9/1398 اعلام کرده و در بند 4 گروه ب این فهرست، کلیه روستاها و شهرهای واقع در شهرستان های 1- بندرعباس، 2- خمیر، 3- بندر لنگه، 4- پارسیان، 5- قشم، 6- سیریک، 7- جاسک و 8- میناب به عنوان نقاط مرزی اعلام شده نظر به اینکه نامه مورد شکایت صرفاً مفاد قسمت ب بند 3 دستورالعمل تعیین نقاط مرزی به شماره 130988 مورخ 2/7/98 را ابلاغ کرده است خارج از حدود اختیارات تلقی نمی شود. بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ده نفر از قضات و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی -رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها