تاثیر تولد فرزند بر ازدواج موقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در ازدواج موقت اگر زوجین صاحب فرزند شوند زوج صرفا مکلف به ثبت واقعه ازدواج موقت است و تغییر ازدواج موقت به دائم منوط به رضایت طرفین است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/25

رای دادگاه

خواسته خانم ن. ص. به طرفیت اقای ر.الف. نوروز نیا مبنی برالزام خوانده به ثبت عقد موقت به دائم می‌باشد اگرچه قانون گذار دربند 1 ماده 21 قانون حمایت خانواده سال 91 در صورتی که زوجین صاحب فرزند باشند ثبت ازدواج موقت انان را دردفاتر رسمی ازدواج الزامی دانسته وصرفنظر از اینکه خوانده دردفاعیات خود وبا ارائه اظهارنامه با کدرهگیری - 21/5/94 اعلام کرده که مدت را بذل نموده ورابطه زوجیت انان منحل شده ولی دادگاه خواسته را وارد نمی داند زیرا خواهان درجلسه دادرسی ودردادخواست تقدیمی ثبت عقد موقت به دائم درخواست نموده وتغییر عقد از موقت به دائم باید با رضایت زوجین باشد وبا توجه به دفاعیات خوانده درجلسه دادرسی به نظر می‌رسد که مشارالیه با تغییر عقد از موقت به دائم موافق نیست وخواهان نیز دلایلی دائر براثبات ادعای خود ارائه نداده لذادادگاه خواسته ا وارد نمی داند حکم به بطلان ان صادرمی‌نماید رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی وعمومی اسلامشهراحمدرضا امیرخانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/26

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ص. به طرفیت آقای ر.الف. نوروز نیا از دادنامه شماره --- - 94/12/25 صادره از شعبه محترم --- دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد الزام خوانده بدوی (تجدیدنظرخوانده)به ثبت عقد موقت به دایم به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید.رای دادگاه به موجب ماده 368 - 397 از قانون مرقوم ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها