استفاده از حق حبس توسط زوجه پس از شروع زندگی مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه علی رغم شروع زندگی مشترک زوجین، زوجه باکره غیرمدخوله باقی مانده و از حق حبس استفاده کرده باشد، استحقاق نفقه را دارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم الف.م. به ‌طرفیت آقای الف.ر. با وکالت خانم ق. به ‌خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1392/05/30 لغایت صدور حکم به استناد سند رسمی نکاحیه به شماره 9656 تنظیمی در دفترخانه شماره... دادگاه با مداقه در یکایک اوراق و محتویات پرونده و بنا بر دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد تشخیص داده است: 1 - به ‌دلالت تصویر مصدق سند رسمی نکاحیه به شماره 9656 تنظیمی در دفترخانه... وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز و مسلم است و بدین لحاظ حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود که متعاقب وجود رابطه زوجیت تکلیف به دادن نفقه از تاریخ نکاح شروع می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار گیرد. 2 - زوجیت سبب دین مربوط به انفاق است بدین جهت در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است در نتیجه تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط به نظر نمی‌رسد و هر قرارداد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل است. مضاف آنکه زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است که دلیل رابطه زوجیت به دادگاه ارائه دهد. چراکه در دعوای مطالبه نفقه اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است فلذا زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه نماید. که در مانحن‌فیه خوانده دلیل و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نداده است. 3 - نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از ابلاغ مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موثر باقی مانده که موید ادعای مدعیست و به موجب آن کارشناس منتخب پس از بررسی‌های لازم میزان نفقه خواهان را مبلغ 1 ) از تاریخ 1392/05/30 تا پایان سال 1392 ماهیانه 2/100/000 ریال 2 ) از تاریخ 1393/01/01 تا زمان صدور حکم 2/300/000 ریال اعلام نموده است. مع‌الوصف با عنایت به دلایل معنونه و فوق‌ الذکر و مستندا به مواد 1106 و 1107 و 1257 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ فوق به عنوان نفقه زوجه (خواهان) صادر و اعلام می‌گردد. نظر به جلب نظرکارشناس، اجرای احکام مکلف است در زمان صدور اجراییه یا پرداخت محکوم‌ به به محکوم‌له هزینه دادرسی را وصول نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- نوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت خانم س.ق. به طرفیت خانم الف.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده تهران) که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه به شرح مندرج در رای مزبور در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است نظر به اینکه به حکایت مندرجات پرونده علی‌رغم اینکه زوجین مدتی با هم زندگی مشترک داشته‌اند زوجه باکره غیرمدخوله باقی مانده و از حق حبس استفاده کرده است و در نتیجه مطابق ماده 1085 قانون مدنی استحقاق نفقه را دارد بنا بر مراتب مذکور و با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته صرف‌نظر از نحوه استدلال دادگاه بدوی از حیث نتیجه مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- علیخانی

منبع
برچسب‌ها