ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور

دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع ‌تأمین اعتبار و سپرده ‌ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در ‌حسابهای خزانه ‌داریکل متمرکز شود.