مرجع صالح رسیدگی به پذیرش تابعیت و صدور شناسنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به خواسته پذیرش تابعیت ایران و صدور شناسنامه ایرانی، در صلاحیت شورای تامین شهرستان محل اقامت خواهان است.

رای خلاصه جریان پرونده

دراین پرونده آقای ج. گ. به وکالت از آقای الف.ع. ط. به طرفیت اداره ثبت احوال... دادخواستی به خواسته پذیرش تابعیت وصدورشناسنامه ایرانی تقدیم دادگاه‌های عمومی وحقوقی مشهدکرده است که به شعبه سی وششم محاکم مذکور ارجاع وپس از انجام یک سری تحقیقات به موجب رای شماره --- -‌ 1393/12/04 به استناد ماده 54 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 658 -‌ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن اعلام عدم صلاحیت خویش به صلاحیت شورای تامین شهرستان محل اقامت خواهان اعلام نظروپرونده را به دیوان عالی کشورارسال داشته است که به این ارجاع وتحت نظرقراردارد رای مزبور هنگام شور قرائت خواهدشد.هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلام حسین حیدری عضو ممیز مشاوره و به شرح ذیل رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص قرارعدم صلاحیت صادرشده از شعبه سی و ششم دادگاه عمومی وحقوقی مشهد به شماره 601118 -‌ 1393/12/04 به صلاحیت شورای تامین شهرستان محل اقامت خواهان که متقاضی پذیرش تابعیت و صدور شناسنامه ایرانی است صائب است و مستندا‌به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تایید وتنفیذ می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها