رای شماره 129 مورخ 1400/03/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9902407

شماره دادنامه: 140009970906010129

تاریخ: 1400/03/09

شاکی: آقای مهدی سقاء خرم شاهی فرزند ناصر

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 52 و تبصره ذیل آن و تبصره ماده 55 از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 52 و تبصره ذیل آن و تبصره ماده 55 از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 52: مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و کارت عضویت معتبر، که اصالتاً یا وکالتاً حق رای دارند تشکیل می‌شود.

تبصره 1: هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می‌تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای، وکالت بگیرد. وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. اعضایی که حق رای خود را تفویض می کنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالتنامه کنند و نمی توانند جداگانه در مجمع عمومی و رای گیری شرکت نمایند.

تبصره 2: در استان هایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات، اداره کل راه و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد شد.

تبصره 3: نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیات عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تایید می‌شود.

ماده 55: جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای موافق نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد، در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم به فاصله حداکثر 20 روز پس از آن مجدداً تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رای مثبت نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره: در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیات مدیره می‌باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذکر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق های رای گیری با رای مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رای داشته و مجاز به دادن رای به نمایندگی غیر نمی‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است به موجب ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 مجمع عمومی از اجتماع اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل می‌گردد و طبق بند (الف) این ماده انتخاب اعضاء هیات مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است و در ماده 52 و تبصره ذیل آن و تبصره ماده 55 به اعضاء اجازه داده شده است با اعطای وکالت و نمایندگی حق رای خود را به دیگر اعضاء تفویض نمایند. با توجه به اینکه اعطاء وکالت و نمایندگی به دیگری غیر منطقی و تضییع حقوق دیگر افراد شرکت کننده در مجمع بوده و خارج از اختیار هیات دولت است درخواست ابطال مواد 52 و 55 و تبصره های ذیل آن نسبت به قسمت اعطای وکالت و نمایندگی را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت وصول نشده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به اینکه مطابق ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل می‌شود و در ماده 52 و 55 و تبصره های ذیل اجازه داده شده است که اعضاء در صورت عدم حضور با اعطای کارت عضویت و وکالت و نمایندگی به سایر اعضاء بتوانند از طرف آنها در رای گیری شرکت نمایند. بنابراین به نظر می‌رسد که از ذکر (از اجتماع تمامی اشخاص) ماده 9 اینگونه استنباط نمی شود که الزاماً باید تمامی اعضاء در زمان رای گیری حاضر باشند و شخصاً در رای گیری شرکت نمایند و در صورت عدم امکان حضور اعطای نمایندگی و یا وکالت با ارائه کارت نظام مهندسی و شرکت در رای از ناحیه وکیل یا نماینده مغایرتی با قانون نداشته و مصوبه قابل ابطال به نظر نمی رسد.

تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای مهدی سقاء خرم شاهی فرزند ناصر به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 52 و تبصره ذیل آن و تبصره ماده 55 از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع در جلسه مورخ 26/2/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل می‌شود و در ماده 52 و 55 و تبصره های ذیل اجازه داده شده است که اعضاء در صورت عدم حضور با اعطای کارت عضویت و وکالت و نمایندگی به سایر اعضاء بتوانند از طرف آنها در رای گیری شرکت نمایند. بنابراین به نظر می‌رسد که از ذکر (از اجتماع تمامی اشخاص) ماده 9 اینگونه استنباط نمی شود که الزاماً باید تمامی اعضاء در زمان رای گیری حاضر باشند و شخصاً در رای گیری شرکت نمایند و در صورت عدم امکان حضور اعطای نمایندگی و یا وکالت با ارائه کارت نظام مهندسی و شرکت در رای از ناحیه وکیل یا نماینده مغایرتی با قانون نداشته و مصوبه قابل ابطال به نظر نمی رسد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها