آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

مصوب 1398/10/08 هیات وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1398/10/8 به پیشنهاد شماره 47365 مورخ 1397/3/2 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده (60) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران
2- شورا: شورای عالی استاندارد
3- قانون: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
بر اساس تبصره (2) بند (1) ماده (7) قانون، صادرات کالاهای تولید داخل کشور در صورت درخواست متقاضی منوط به دریافت نشان حلال از سازمان است. صدور هرگونه گواهی و نشان حلال و نظارت بر آن در کشور منحصراً با سازمان می‌باشد.
در اجرای بند (17) ماده (7) قانون و تبصره ذیل آن، سازمان می‌تواند برای انجام آزمون نمونه های تولید داخل، وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.
بر اساس بند (10) ماده (7) و ماده (9) قانون، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی می‌باشد که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می نمایند.
نهادهای اعتباردهی موضوع ماده (8) قانون، پس از تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مجاز به انجام فعالیت در چارچوب بند (10) ماده (35) قانون می‌باشند.
در راستای اجرای ماده (13) قانون، در زمینه واپایش (کنترل) عیار مصنوعات فلزی گرانبهای عرضه شده در سطح کشور، سازمان مجاز است علاوه بر رویه های نظارتی خود نسبت به نمونه برداری فلزات گرانبها از مراکز عرضه به صورت امانی اقدام نماید.
در اجرای مواد (3)، (4)، (16) و (17) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند پس از وصول گزارش های سازمان ضمن انجام اقدامات اصلاحی و اعمال نظرات سازمان، از نتایج اقدامات به عمل آمده سازمان را مطلع نمایند. سازمان مکلف است در صورت عدم وصول نتایج اقدامات دستگاه ها، گزارش عدم همکاری را به مراجع ذی ربط اعلام کند.
در صورت نیاز، تا زمان تصویب دستورالعمل های تخصصی و روش های اجرایی جدید موضوع قانون، دستورالعمل ها و روش های اجرایی موجود در حدودی که مغایر قانون نباشد به قوت خود باقی است.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

عناوین و برچسب‌ها