نظریه مشورتی شماره 7/95/2030 مورخ 1395/08/17

تاریخ نظریه: 1395/08/17
شماره نظریه: 7/95/2030
شماره پرونده: 1464-1/168-95

استعلام:

آیا بازپرس یادادستان در خصوص موارد کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا پرونده را با دستور قضایی به دادگاه ارسال نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می-گردد؛ بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه‌ به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛
ثانیاً: برابر ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست و با شرایط گفته شده درآن، پرونده یا به تشخیص شخص دادستان و یا با پیشنهاد بازپرس و با اعزام متهم به دادگاه، در صورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح می‌شود و بازپرس غیر از انجام تحقیقات مقدماتی وپیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه، وظیفه دیگری برایش متصّور نمی‌باشد. کمااینکه اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد، می-تواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین دراین حالت نیز با دادگاه است./

منبع