مطالبه خسارت معنوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که شخصی بر اثر مسامحه پزشک در امر درمان دچار آسیب جسمی و روحی شده و رابطه سببیت محرز باشد؛ علاوه بر دیه، بر اساس قواعد تسبیب، لا ضرر، نفی حرج و قواعد معدلت و منصفت، خسارات مازاد بر دیه اعم از مادی و معنوی از پزشک قابل مطالبه است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم ش.د. ش. با وکالت آقای ج. م. و ی. ک. به طرفیت خوانده ب.س. م. به خواسته مطالبه خسارات مازاد بر دیه و صدور حکم به تعیین و پرداخت مستمری ماهیانه و پرداخت خسارات معنوی، دادگاه در خصوص خواسته اول و دوم با توجه به دادخواست تقدیمی و منضمات آن و احراز رابطه سببیت تقصیر خوانده با ضرر مالی و جسمی وارده به خواهان مستندا به مواد 1 و 3 و 5 قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی لاضرر و تسبیب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان خسارات مازاد بر دیه بر حسب نظریه کارشناسی که با اوضاع و احوال قضیه مسلم بوده و نیز پرداخت ماهیانه 15/000/000 ریال به عنوان مستمری حسب نظریه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد در خصوص خواسته خسارت معنوی نظر به اینکه خواسته خسارات معنوی در خصوص صدمات مالی و جسمی فاقد محمول قانونی است مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

دادرس شعبه دوازدهم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران- کلام اله عالمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/18

رای دادگاه

آقای دکتر ب.س. م. به طرفیت خانم ش.د. ش. نسبت به دادنامه --- مورخ 1394/07/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال خسارات مازاد بردیه و پرداخت ماهیانه پانزده میلیون ریال مستمری تا زمان حیات تجدیدنظرخوانده از بابت از کار افتادگی تا یوم فوت به جهت تسبیب به انضمام خسارات دادرسی با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده‌اند ملخص مطلب اینکه وکلاء تجدیدنظرخوانده طی دادخواست اعلام کرده اند حسب محتویات پرونده 8809682121800308 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران موکل جهت مداوا و تقلیل درد ناشی از دیسک و انحراف در ستون فقرات از تاریخ 1388/05/23 لغایت 1388/05/22 در بیمارستان کسری تحت عمل جراحی خوانده قرار می‌گیرد و پس از چندین بار عملی تکمیلی به علت ناکارایی و عدم آشنایی خوانده، با قرار دادن پروتز تیتانیوم و صدمه زدن به نخاع نامبرده، موجبات فلج کامل از ناحیه زیر سینه و از دست دادن کنترل کامل ادرار و کنترل کامل مدفوع را فراهم می کند و بر اثر اشتباهات و قصور پزشکی و عدم کارایی و عدم آشنایی به قراردادن پروتز تیتانیوم حسب گزارش هیات کارشناسان پزشکی قانونی که در پرونده کیفری مضبوط است موکل که تنها از ناحیه کمر احساس درد داشته و حسب سوابق موجود تمامی امور روزمره خویش را بدون اتکاء و اخذ کمک از شخص دیگر انجام می داده است از ناحیه زیر سینه به پآیین تا نوک انگشتان پا فلج شده و علاوه بر آن کنترل ادرار و مدفوع خویش را بر اثر تقصیر بلاواسطه خوانده از دست می دهد و با توجه به میانسال بودن موکل و نقصی که گریبانگیر آن شده برای مداوا، دارو، حمل و نقل به مراکز درمانی با وسیله خاص، تهیه مکان مناسب مجهز به ابزار و تجهیزات لازم و ضروری برای نگهداری و مواظبت شبانه روزی و لزوم وجود پرستار مداوم بر بالین... هزینه های ناعادلانه بسیار گزافی بر وی تحمیل شده که چندین برابر دیه معین شده در پرونده کیفری می‌باشد علی الخصوص اینکه هزینه های مذکور به صورت مداوم ادامه داشته و موکله مجبور است تمامی این هزینه ها را تا پایان عمر بپردازد و این امر وی و خانواده اش را دچار مضیقه و عسر و حرج شدید نموده است و از دست دادن سلامتی جسمی تالمات جسمانی و احساس تنفر بار فلج بودن و سلب قدرت راه یافتن هر گونه امکان کارایی را از وی تا آخر عمر سلب نموده و همیشه با وی همراه خواهد بود لذا با توجه به اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مصروفه با جلب نظر کارشناسی در هرمورد خواسته از باب تسبیب در خواست صدور حکم به محکومیت بر اساس خواسته می‌گردد تجدیدنظرخواه ضمن پذیرش مسولیت خویش در امر پزشکی مدعی می‌شود به موضوع معنون در محاکم کیفری رسیدگی شده و حکم پرداخت دیه صادر گردیده است و خسارت مازاد از دیه را غیر قابل مطالبه از نظر شرعی و قانونی می دانند و درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی را دارند که محکمه بدوی پس از جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور دادنامه معترض عنه فوق الاشعار می‌نماید که توجها به مفاد لوایح تقدیم شده از ناحیه طرفین دعوی و نظر به سایر محتویات پرونده مطروحه، ادعای تجدیدنظرخواه و وکلای وی در مقابل غیر قابل مطالبه بودن خسارت مازاد بردیه مغایر با قواعد تسبیب و لا ضرر و نفی حرج و قواعد معدلت و منصفت می‌باشد و با عنایت به محتوای پرونده کیفری مطروحه که حاکی از ثبوت مسامحه پزشک در امر درمان است و هزینه های مصروفه جانبی مازاد بر دیه درخواست شده از سوی تجدیدنظرخوانده به طبع آن ایجاد شده است ناشی از سهل انگاری و مسامحه تجدیدنظرخواه می‌باشد و رابطه سببیت در خصوص مانحن فیه کاملا محرز است و از طرفی بر پایه قواعد یاد شده و مواد یک و دو و سه و 5 از قانون مسولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و بناء عقلاء فاعل زیان مکلف به جبران ضرر اعم از مادی و معنوی می‌باشد لذا تجدیدنظرخواهی معنونه را عاری از دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه معترض عنه تشخیص داده و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده و اعلام می‌دارد رای حاضر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - سید حسین حسینیان

منبع
برچسب‌ها