رای شماره 148 الی 152 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 148 الی 152

تاریخ دادنامه: 26/2/1396

کلاسه پرونده: 95/1345، 95/1308، 95/1277، 95/1272، 94/990

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- موسسه اعتباری و توسعه با وکالت خانم سیده هدی بنی جمالی 2- آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 25475/93/51/4-30/10/1393 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص وضع عوارض تابلو 2- ابطال آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در مورد برقراری نصب تابلوها در معابر عمومی از تاریخ تصویب 3- ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض نصب تابلوها در معابر عمومی از تاریخ تصویب 4- ابطال ماده 73 تعرفه عوارض سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد عوارض نصب تابلوها در معابر عمومی از تاریخ تصویب 5- ابطال تعرفه عوارض تابلوهای منصوب صنفی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج از تاریخ تصویب

گردش کار: 1- به موجب ماده 13 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر گرگان و بند 5-4 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد و آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس و ماده 73 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی همدان و تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج و به موجب ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض تابلوهای صنفی وضع عوارض شده است.

2- در پرونده های کلاسه 95/1272، 95/1277، 95/1308 و 95/1345 آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 362-21/5/1392 و 710-3/6/1394 مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض بر تابلوهای منصوب واحدهای صنفی و ابطال مصوبات مربوط رعایت نشده است.

3- در پروند کلاسه 94/990 هیات عمومی، ابطال مصوبه شماره 25475-30/10/1393 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص وضع عوارض تابلو درخواست شده است.

4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود پرونده را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در خصوص موضوع به هیات عمومی ارجاع کردند.

متن مصوبه، آیین‌نامه و تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

1- مصوبه شماره 25475/93/51/4-30/10/1393 شورای اسلامی شهر کرج:

«کلیه تابلوهایی که معرف شغل و کاربری می‌باشند و به ابعاد حداکثر طول سر در محل شغل و عرض 5/1 متر به استنثاء بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه و تابلوهای برند از پرداخت عوارض تابلو معاف می‌باشند. مطرح و با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.»

2- آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس:

«آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسب عوارض آنها

تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری و سردفتران

تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکان و وکلای دادگستری در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد.

تعداد یک عدد تابلو به اندازه 70×50 سانتیمتر عمود بر ساختمان و از جنس فلکس فیس یا نئون پلاستیک با قاب فلزی و منبع نور، مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی (حداکثر پیش زدگی از بر ملک 120 سانتیمتر و حداقل ارتفاع ازکف معبر 5/3 متر) در صورت عدم امکان نصب عمودی، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر پیشانی ساختمان بلامانع است. (با تشخیص حد زیباسازی خدمات شهری)

در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشند (مجتمع های بیش از سه واحد): تعداد یک تابلو با توافق مالکین تهیه و بر سر درب ورودی اصلی چسبیده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و عرض تابلو حداکثر 120 سانتیمتر باشد نصب می‌گردد.

درمانگاهها، مجتمع های پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه ها همانند بند 2 مجاز به نصب تابلو می‌باشند.

تبصره: در راستای یکسان سازی و زیباسازی محیط شهری سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکلا، کانون سردفتران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشخصات و رنگ زمینه تابلو را با رعایت ابعاد ذکر شده با هماهنگی شهرداری تهیه و به اعضاء جهت اجرا ابلاغ خواهد نمود. شهرداری مجاز است نسبت به جمع آوری تابلوی متفاوت اقدام نماید.

تابلو مازاد پزشکان نصب در کنار روی پایه چنانچه پزشکان و وکلا و سردفتران به تعداد مازاد بر تابلو مصرف نیاز داشته باشند پس از تایید موضوع در واحد زیباسازی خدمات به ازاء هر مترمربع در ماه مبلغ 000/100 ریال

تابلوهای آموزشی و اداری:

1- تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی (به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر (عرض) تابلو 120 سانتیمتر می‌باشد.

2- حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو در ارتفاع نصب 2 تا 5/2 متری از کف معبر 15 سانتیمتر می‌باشد.

تبصره: در هر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواهد بود.

3- حداکثر ضخامت کتیبه یا قابل تابلو از ارتفاع 5/3 متری از کف معبر 20 سانتیمتر می‌باشد.

تبصره: تابلوهای مازاد بر معرف در صورت تایید واحد زیباسازی خدمات شهری به ازاء هر مترمربع 000/80 ریا سالیانه

ج: تابلوهای تجاری و خدماتی

1- تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دهان ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو 180 سانتیمتر می‌باشد.

تبصره: در مواردی که ارتفاع پیشانی کمتر از 180 سانتیمتر باشد ملاک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پیشانی واحد تجاری خواهد بود.

2- حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع نصب 5/2/ تا 5/3 متری از کف معبر 15 سانتیمتر و از ارتفاع 5/3 متری به بالا معادل 20 سانتیمتر می‌باشد.

تبصره: در هر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواهد بود.

3- حداکثر عرض کتیبه یا قاب تابلو مربوط به واحدهای تجاری و خدماتی همکف تا ارتفاع زیر پنجره یا جان پناه طبقه اول با هماهنگی مالکین طبقه فوقانی 120 سانتیمر می‌باشد.

4- شیشه نویسی، نوشت روی سایبانهای مجاز، استفاده از نئون متصل به شیشه در اندازه متناسب در جهت شناسایی واحدهای تجاری، خدماتی همکف در صورتی که صرفاً معرف نوع کسب باشد بلامانع است.

5- نصب تابلو شناسایی مجموعه های بزرگ تجاری به صورت حروف یا ارم بدون قاب در قسمت فوقانی و ورودی های مجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روی قسمتهای مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمینه بلامانع می‌باشد.

6- مغازه های مستقر در داخل مجموعه های تجاری و یا خدماتی و پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرونی ساختمان نمی‌باشند.

7- استفاده از تابلو در خیابانها، محوطه ها و مجموعه هایی که دارای طرح مصوب، بدنه سازی نما بوده و در آن مشخصات کتیبه قاب و تابلو پیش بینی شده است صرفاً برابر طرح مصوب شورای اسلامی شهر اجرا می‌گردد.

8- ضوابط نصب تابلو در اماکن تجاری و خدماتی هنگام صدور پروانه ساختمان به مالکین ابلاغ و در زمان پایان ساختمان در صورت اقدام به نصب توسط شهرداری منطقه کنترل خواهد گردید.

9- استفاده از تابلو شناسایی خدماتی یا تجاری در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ همگونی با نمای منطقه می‌باشد.

10- نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئونات و ارزشهای اسلامی و انقلاب باشد.»

3- ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمت سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان:

« ماده 13: بهای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شهر (تجاری، خدماتی)

نوع تابلو

معبر

بهای خدمات اولیه

بهای خدمات (سالیانه)

به ازای هر مترمربع (مبلغ به ریال)

به ازای هر مترمربع (مبلغ به ریال)

تابلوهای تبلیغاتی ایرانی

اصلی

000/600

000/70

تابلوهای تبلیغاتی ایرانی

فرعی

000/500

000/60

تابلوهای معرف شغل

اصلی و فرعی

000/350 منهای یک مترمربع

-

تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی

اصلی

000/200/1

000/150

تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی

فرعی

000/000/1

000/120

تابلوهای دیجیتال معرف شغل واحدهای تجاری، خدماتی

اصلی و فرعی

-

000/000/1

4- ابطال ماده 73 تعرفه عوارض سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر همدان:

« تعرفه عوارض سازمان زیباسازی

ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ بهای خدمات نصب و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی، تابلوهای سردرب واحدهای غیر مسکونی و مخدوش نمودن جداره های مجاور به معابر عمومی

1- ضوابط نصب هرگونه تابلو در انواع مختلف بر اساس طرح جامع زیباسازی که توسط سازمان زیباسازی تهیه و تصویب خواهد شد، به اجرا گذاشته می‌شود.

2- هر گونه تبلیغ محیطی بر روی فضاهای تبلیغاتی سطح شهر نیازمند اخذ مجوز از سازمان زیباسازی خواهد بود.

3- هرگونه نصب تابلو سردرب در سطح شهر همدان بر اساس ضوابط مصوب در طرح جامع زیباسازی (و تا تصویب طرح جامع با مصوبه) به غیر از مواردی که در بندهای آتی خواهد آمد، شامل پرداخت بهای خدمات نصب بر اساس جدول شماره 40 و 41 می‌باشد.

4- هرگونه تبلیغ محیطی بر اساس ضوابط مصوب در طرح جامع زیبا سازی (و تا تصویب طرح جامع با مصوبه) در انواع مختلف از هر نوع تابلو تبیلغاتی، پیکره، سازه که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربردی (صنف) و ارائه هر نوع کالا یا خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده شهر همدان و در معرض دید عموم قرار داده شود اعم از افقی، عمودی، مستقر بر روی بام، ایستاده با پایه مستقل، متحرک، نوشته بر روی بنر، پارچه، و غیره مستلزم پرداخت بهای خدمات تبلیغات محیطی بر اساس جداول مندرج در این بخش می‌باشد.

5- عوارض تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی که محصولات و کالاهای تولید داخلی را تبلیغ می کنند یک برابر، کالاهای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی را تبلیغ می کنند 2 برابر و برای محصولات و تولیدات خارجی 3 برابر جدول شماره 40 محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 1: عوارض فوق صرفاً جهت صنوفی لحاظ می‌گردد که نمایندگی معتبر محصولات و کالاهای تولید داخلی یا خارجی را داشته باشند و در تابلوهای سر درب خود نام شرکت یا کالا را هم اضافه نماید و در صورت عدم دارا بودن نمایندگی مکلف به پرداخت عوارض به میزان پنج برابر تعرفه ها بند 5 خواهد بود در غیر این صورت اجازه هیچ گونه تبلیغات نخواهند داشت و صرفاً مجاز به معرفی صنف خود بر روی تابلوی سردرب می‌باشند و شهرداری همدان مجاز به اعمال مقررات می‌باشد.

6- تابلوها به شرح ذیل از پرداخت عوارض نصب و بهره برداری معاف می‌باشند:

تابلو های انتظامی ترافیکی

تابلوهای پارچه ای موقت حاوی پیام شادباش، تسلیت و فرهنگ سازی عمومی

تابلوهای نصب شده بر سردرب واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای انتظامی به مساحت یک مترمربع به تعداد یک عدد به استثناء شرکتهای دولتی، شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری

تبصره 2: بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری و موسسات قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی از پرداخت عوارض تابلو معرف خود بهتعداد یک عدد و بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه مصوب تابلوهای سر درب معاف می‌باشند. در صورت نصب هر گونه تابلو اضافی (فلکسی، نئون، روان (LED) تابلو روی پشت بام پشت شیشه و...) بر روی ساختمان خود می‌بایست تابلوهای اضافی را جمع آوری نمایند در صورت درخواست به باقی ماندن تابلوها از سوی بانک‌ها و... موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و در صورت موافقت، عوارض و جرایم آنها بر اساس جدول شماره 40 محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 3: تابلوهای پزشکان و وکلای دادگستری، دفترخانه اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات دولت الکترونیک حداکثر به مساحت یک مترمربع به تعداد یک عدد.

تبصره 4: تابلوهای منصوب صنفی بر سر درب بنگاه ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات، مطبوعات، دفاتر مرکزی، اتحادیه صنفی، سندیکاها، مجامع امور صنفی، احزاب، انجمنها، تشکلهای غیر دولتی و مشارکتهای مردمی، خیریه ها و موسسات مذهبی و مراکز فرهنگی، آموزشی دولتی، مهد کودکها به مساحت حداکثر 1 مترمربع و به تعداد یک عدد. در صورت عدم رعایت مورد مشمول ضوابط نصب تابلوها خواهد شد.

تبصره 5: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوهای موضوع تبصره 3 از ضوابط تعیین شده تجاوز نماید. مشمول پرداخت عوارض تبلیغات محیطی بر مبنای کل مساحت تابلو خواهد بود.

تبصره 6: نصب هر نوع تابلو در مناطق ویژه و محاسبه عوارض متعلقه آن مستلزم طرح و تصویب در کمیته کارشناسی می‌باشد.

تبصره 7: نصب هر گونه نمایشگرهای دیجیتالی (روان LED) بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر همدان به شماره 364602/03/70-14/8/1392 مشمول پرداخت عوارض با ضریب 3 جدول شماره 40 به شرح ذیل جدول شماره 41 خواهد بود.

7- تا زمان تصویب طرح جامع زیباسازی ضوابط مصوب شورای اسلامی شهر همدن به شماره 1378/09/70- 21/4/1390 به عنوان ملاک عمل جهت ساماندهی کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر بوده و بر اساس جداول 40 و 41 شامل پرداخت عوارض نصب خواهند بود و پس از تصویب طرح جامع ابعاد کلیه تابلوها باید منطبق با ضوابط طرح جامع زیباسازی اجرا گردد.

8- عوارض نصب و بهره برداری از هر نوع سازه های تبلیغاتی بسته به مدت زمان بهره برداری (دائم یا موقت) و بر اساس جداول 42، 43 و 44 محاسبه و وصول خواهد شد.

9- عوارض نصب و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی دائم که شامل انواع تابلوهای سر درب می‌باشد به ازای هر مترمربع در هر ماه محاسبه و اخذ خواهد شد.

10- عوارض نصب و بهره برداری از سازه های تبلیغاتی موقت که شامل انواع پرده، بنر، نصب خودرو تبلیغاتی بر روی داربست، چادرهای برپایی نمایش، نمایشگاه، فروش بلیط، انواع چترهای تبلیغاتی، بالن و غیره بوده که به صورت موقت نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت به ازای هر مترمربع اشغال سطح در هر روز محاسبه و اخذ خواهد شد. (جدول شماره 44)

11- مبنای کلیه عوارض متعلقه اعم از نصب و بهره برداری از تابلوهای سردرب، قیمت منطقه ای مکان بر اساس دفترچه ارزش معاملات املاک سال 1395 همدان می‌باشد.

12- در صورتی که ابعاد تابلو بعد از ساخت و نصب با ابعاد و ضوابط مصوب شده مغایر باشد، متقاضی موظف به برداشتن تابلوی نصب شده و ساخت و نصب تابلو جدید با رعایت ضوابط می‌باشد. بدیهی است در این خصوص عوارض اخذ شده ملاک تایید ابعاد تابلو منصوب نخواهد بود.

1-1- جدول اخذ عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی منصوب بر سردرب واحدهای صنفی به ازای هر مترمربع در هر ماه (تبلیغاتی)

جدول شماره 40

نوع سازه

محل استقراری

معمولی - نئون - جلنیوم - پلکسی - الکترونیکی

بر روی سر درب ورودی

30% ارزش منطقه ای

2-1- جدول اخذ عوارض تابلوهای منصوب بر سر درب واحدهای صنفی، نما، پیکره ساختمان (معرفی واحد کسبی)

جدول شماره 41

نوع سازه

محل استقراری

معمولی - نئون - جلنیوم - پلکسی

بر روی سر درب ورودی

برابر ارزش منطقه ای

3-1- نحوه محاسبه عوارض تابلوهای سر درب کسبی، تبلیغاتی، روان (LED) و....

4- عوارض تابلوهای کسبی: (ارزش منطقه ای ×C)×B×A

A= طول تابلو

B= ارتفاع تابلو

C= ضریب ارزش منطقه ای مندرج در دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر جدول شماره 41

5- عوارض تابلوهای تبلیغاتی: D×(ارزش منطقه ای×C)×(تعداد ماههای سال=12) ×B×A

A= طول تابلو

B= ارتفاع تابلو

C= درصد ارزش منطقه ای مندرج در جدول شماره 40 دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر همدان

D= ضریب کالای تبلیغاتی (کالای تولید داخلی ضریب یک، کالای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی ضریب 2 و محصولات تولید خارجی ضریب 3)

6- عوارض تابلوهای روان (LED): D×(ارزش منطقه ای×C)×(تعداد ماههای سال=12) ×B×A

A= طول تابلو

B= ارتفاع تابلو

C= درصد ارزش منطقه ای مندرج در جدول شماره 40 دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر همدان

D= ضریب عوارض تابلوهای روان مصوب شورای اسلامی شهر همدان (ضریب 3)

13- طبق ماده 97 آیین‌نامه مصوب ساماندهی تابلوهای سر درب تصمیم گیری در خصوص موارد خاص مصوبات کمیته کارشناسی ساماندهی تابلوهای سر درب سازمان زیباسازی ملاک عمل قرار می‌گیرد (مصوبه شماره 366342/03/70-15/11/1393)

14- واگذاری و بهره برداری از کلیه سازه های تبلیغاتی سطح شهر اعم از بیلبوردها، پایه بنرها، تابلوهای دوقلو، تابلوهای چند وجهی و غیره که در مالکیت سازمان زیباسازی می‌باشند بر اساس قیمتهای پایه جداول ذیل انجام خواهد شد و..."

5- تعرفه عوارض تابلوهای منصوب صنفی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سنندج:

"عوارض تابلوهای منصوب صنفی

عوارض تابلوهای منصوب بر سر درب واحدها، نما، پیکره ساختان‌ها یا محوطه بیرونی اماکن (ماهیانه به ازای هر مترمربع) قابل اخذ توسط شهرداریهای مناطق سه گانه و نواحی منفصل شهری شهر سنندج و جمع بندی عوارض متعلقه و واریز به حساب سازمان زیباسازی هر سه ماه یکبار.

نحوه استقرار/ جنس تابلو

معمولی (چوبی و فلزی) غیر نورپردازی

نئون و پلاستیک با هر نوع تابلوی نورپردازی شده

الکتریکی (دیجیتالی، کامپیوتری و...)

منسوب بر روی دیوار یا پیکره ساختمان و یا محوطه اماکن شیشه ای و تجاری

2% قیمت منطقه ای عرصه

4% قیمت منطقه ای عرصه

7% قیمت منطقه ای عرصه

منصوب بر روی پایه

4% قیمت منطقه ای عرصه

6% قیمت منطقه ای عرصه

14% قیمت منطقه ای عرصه

منصوب بر روی بام ساختمان

10% قیمت منطقه ای عرصه

20% قیمت منطقه ای عرصه

40% قیمت منطقه ای عرصه

توضیحات:

تبصره 1: تابلوهای صنفی که صرفاً معرف کاربری واحد تجاری محسوب می‌گردد شامل نصف عوارض فوق می‌باشد. در صورت عدم رعایت ضوابط مشخص شده از لحاظ نوع تابلو متراژ متعارف با ضوابط سازمان.

تبصره 2: تابلوهای صنفی که تبلیغ برند داخل می‌شود شامل کل عوارض فوق می‌گردد.

تبصره 3: تابلوهای صنفی که معرف تبلیغ تجاری برند خارجی می‌شود، شامل 5/1 برابر عوارض فوق می‌گردد.

تابلوهای معاف از عوارض:

1- تابلوهای ترافیکی - انتظامی، اطلاع رسانی و راهنمایی مسیر و تابلوهای راهنمایی شهری که از سوی نهادهای رسمی مرتبط نصب می‌شود.

2- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد طول 70 و عرض 50 سانتیمتر مشروط به نصب در سر درب ورودی یا تابلو اشتراکی.

3- تابلوهای معرف تاسیسات زیربنای شهری و اماکن مربوطه نظیر تاسیسات برق- گاز و مخابرات.

4- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها- نیروهای انتظامی و نظامی.

5- تابلوهای نام مجتمع های مسکونی به شرط عدم تبلیغ صنفی و نصب در سر درب. بدون قاب و چهارچوب.

6- تابلو ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات، مطبوعات، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، تشکلهای غیر دولتی، خیریه ها، مراکز فرهنگی، مذهبی، آموزشی و مهد کودک حداکثر 2 مترمربع به تعداد یک عدد و مشروط به عدم تبلیغ و منصوب بر سر درب."

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهرهای کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای کرج، همدان و سنندج تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 724 الی 759-11/10/1391، 362-21/5/1392 و 710-3/6/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض از تابلوهای واحدهای تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکوراست به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان به موجب ماده 13 تعرفه عوارض سال 1395، شورای اسلامی شهر بندرعباس در آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها، شورای اسلامی شهر همدان در ماده 73 تعرفه عوارض سال 1395 و شورای اسلامی شهر سنندج در تصویب عوارض تابلوهای منصوب صنفی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 و مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در قسمتهایی که اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل را مقرر کرده اند به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با قبول اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اخیرالذکر را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع