رای شماره 708 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9802812 شماره دادنامه: 9909970906010708 تاریخ: 28/4/99

شاکی: خانم فریبا محمدیان سیچانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بهارستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف هشتم و نهم از تعرفه عوارض شهرداری بهارستان برای سال های 90 الی 96 تحت عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان تجاری، خدماتی، اداری، بازرگانی غیر مشمول نظام صنفی داروخانه ها

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بهارستان به خواسته ابطال ردیف نهم از تعرفه شماره 01/104099 تعرفه عوارض سالهای 90 تا 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ردیف

عوارض بر محل فعالیت فعالان تجاری، خدماتی، اداری، بازرگانی و...

تعرفه شماره 01/104099 - عوارض بر محل فعالیت فعالان تجاری، خدماتی، اداری، بازرگانی و...

ردیف

عنوان تعرفه عوارض سال 1395

نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه 1394

توضیحات

9

داروخانه ها

250P

250P

1- عوارض مذکور به صورت سالیانه محاسبه و اعمال خواهد گردید و در صورتی که محل فعالیت کمتر از یک سال فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.

ردیف

عنوان تعرفه 1397

نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی

نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه 1396

توضیحات

8

داروخانه

250P

80M

1- عوارض مذکور به صورت سالیانه محاسبه و اعمال خواهد گردید و در صورتی که محل فعالیت کمتر از یک سال فعالیت داشته باشد به نسبت مدت فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.

2- این عوارض باید سالیانه توسط شهرداری ابلاغ شود و در صورت عدم پرداخت توسط مودی از سال مربوط بر اساس تعرفه زمان پرداخت محاسبه می‌شود و در صورت عدم ابلاغ توسط شهرداری تعرفه بر اساس سال مربوطه محاسبه خواهد شد.

ردیف

عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی

نحوه محاسبه عوارض سال

توضیحات

8

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد اعتراض مغایر با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

عوارض مورد نظر همان عوارض محلی از محل فعالیت همه مشاغل از جمله پزشکان و حرف وابسته می‌باشد. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/90 و 331 - 14/9/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف هشتم و نهم از تعرفه عوارض شهرداری بهارستان برای سال های 95 و 96 تحت عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان تجاری، خدماتی، اداری، بازرگانی غیر مشمول نظام صنفی داروخانه ها مصوب شورای اسلامی شهر بهارستان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. نسبت به سالهای 1390 الی 1394 شاکی مصوبه ای ارائه نداده و طرف شکایت هم اعلام نموده شورای شهر مصوبه ای نداشته است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها