صلاحیت دیوان عالی کشور در مورد قرار عدم صلاحیت توسط قاضی شورای حل اختلاف

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلاف شامل موردی است که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف از شمول آن خارج است.

رای خلاصه جریان پرونده

قاضی شعبه دوم شورای حل اختلاف شهری شیرگاه درخصوص دعوی آقای ح. و خانمها ف.ص. و گ. ع. نام خانوادگی هر سه ع. به طرفیت آقای خ. ع. و یازده نفر دیگر به خواسته ابطال سند اصلاحات ارضی شماره... به استناد ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مرکز استان (ساری) صادر کرده است. پرونده در اجرای ماده 28 ق.آ.د.م به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جواد اسلامی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره، چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی ناظر به موردی است که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت نمایند و قرار عدم صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف از شمول آن خارج است. بنابراین پرونده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و مقرر می‌دارد به مرجع مربوط اعاده گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی

عناوین و برچسب‌ها