بند ششم : اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره

از شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و حسب درخواست در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
1. مشخصات اشخاصی که مجوز دریافت کرده اند نظیر نام و نام خانوادگی آنان و نشانی و شیوه تماس و ارتباط با آنها (با رعایت شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی)
2. مشخصات مرجع و مقام صادرکننده مجوز
3. مدت اعتبار مجوز صادر شده و شرایط تمدید اعتبار آنها
4. اسناد و مدارک مثبته صدور مجوز حسب درخواست (با رعایت شیوه نامه های نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و شیوه نامه تشخیص اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی)
5. ظرفیت یا سطح فعالیت مجوز و واحد یا شاخص سنجش آنها
6. موارد و شرایط انتقال، تمدید، ابطال، تعلیق یا تودیع مجوز
7. میزان و نوع تخفیف یا معافیت صورت گرفته برای صدور مجوز و دلایل آن
8. مجموع هزینه دریافت شده از متقاضی مجاز