درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه، تخلف وی از بند اوّل شرط ضمن عقد، محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه متعاقب تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه موجب رفع اثراز تخلف پیشین وی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م.ر. ک.ز. به وکالت از خانم ف. د.ب. فرزند م. دادخواستی به طرفیت همسر موکل خود به نام ع. د.د. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگستری شهرستان یزد کرده و در توضیح مرقوم نموده موکل به موجب سند ازدواج شماره... دفترخانه شماره.... یزد در تاریخ 1385/03/04 به عقد دائمی خوانده درآمده و به دلیل تخلف زوج از مفاد بندهای 1 و 2 و 7 عقدنامه و تحقق عسر و حرج تقاضای صدور گواهی عدم سازش دارم ضمنا تصویری از گزارش سند ازدواج از دفتر اخذ و ضمیمه دادخواست نموده است همچنین تصویر دادنامه شماره --- - 90/3/18 حوزه 11 شورای حل اختلاف که حاکی است زوج از بابت نفقه معوقه محکوم شده و تصویر دادنامه شماره --- - 1388/04/08 شعبه --- دادگاه جزایی یزد که حسب آن زوج از بابت ایراد ضرب عمدی به همسرش به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده است تقدیم شعبه ششم دادگاه عمومی یزد نموده است پس از اخطار رفع نقض وکیل خواهان به شرح برگ 17 پرونده خواسته را فقط صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل تخلف از شروط ضمن العقد اعلام و در خصوص قسمت دیگر خواسته (به دلیل عسروحرج) مسترد نموده و در خصوص اعتیاد خوانده که مورد ادعای خواهان بوده درخواست مطالبه استعلام از مرجع قضایی نموده و در خصوص استماع اظهارات شهود بدلیل عدم دسترسی به شهود و بند 2 از عداد دلائل خارج نموده است. مورخ 1391/12/27 دادگاه مرجوع الیه با حضور مشاور و رئیس و وکیل زوجه و بدون حضور زوج تشکیل شده وکیل خواهان به تشریح خواسته بدین شرح پرداخته و مرقوم داشته در خصوص تخلف زوج از بند 1 سند نکاحیه اینکه زوج برابر رای صادره از شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه محکوم شده است (نفقه از 1387/11/03 الی 1388/12/29 و از 1389/01/01 الی 1390/03/18 ) و با وجود تشکیل پرونده و رسیدگی های متعدد خوانده از پرداخت نفقه خودداری کرده است و حاضر به پرداخت نیست و با توجه به بند 1 سند نکاحیه که اشعار می‌دارد در صورت تخلف شوهر از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنددر خصوص بند 2 سند نکاحیه نظر دادگاه محترم را به پرونده کلاسه --- صادره (منظور مطرح در شعبه) از شعبه محترم --- دادگاه جزایی شهرستان یزد جلب می کنم که به موجب دادنامه مضبوط پرونده خوانده محکوم به علت ایراد ضرب و جرح عمدی علیه موکل شده و رای قطعی شده است و در خصوص بند 7 باستحضار می رسانم حسب استعلام به عمل آمده از قاضی اداره سجل کیفری خوانده به دلیل استعمال و خرید و نگهداری تریاک به موجب دادنامه شماره --- - 1388/12/03 دادگاه انقلاب یزد محکوم شده است و حسب اظهارات موکله خوانده اکنون دارای همسر با عقد موقت در جای دیگری است و دوام این زوجیت موجب عسروحرج شدید موکله است و در پایان تقاضای صدور رای دارد خوانده با ارسال لایحه ای به دادگاه پس از ابلاغ وقت رسیدگی اعلام نموده من اهل زندگی هستم و از نظریه داوران مطلع شدم و متوجه شدم داوران موفق نشده اند همسرم را برای زندگی راضی کنند ولی همسرم توقعات خارج از وسع مالی من دارد و از حضور دردادگاه اعتذار آورده است داوران به شرح برگ 42 پرونده اعلام نموده‌اند موفق به سازش نشده اند دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و وکیل وی و ملاحظه لایحه تقدیمی خوانده و نظریه داوران به موجب دادنامه شماره --- - 1393/07/18 اینچنین رای داده است: در خصوص دعوای خانم ف. د.ب. فرزند م. با وکالت آقای م.ر. ک.ز. به طرفیت آقای ع. د.د. فرزند غ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به لحاظ تحقق شرایط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه فتوکپی مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب 9732 - 1385/03/04 صادره از دفتر ازدواج رسمی شماره...یزد وجود علقه زوجیت میان نامبردگان به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلّم است و از طرفی دادگاه و داوران طرفین تلاش خویش را جهت ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین به کار گرفته ولکن اقدامات موثر واقع نشده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق دارد و جهت اثبات ادعای خود و اعمال شرایط ضمن العقد (بندهای 1 و 2 و 7 سند نکاحیه) مبنی بر ترک انفاق و سوء رفتار و اعتیاد مضر به گواهی صادره از اجرای احکام شوراهای حل اختلاف یزد به شرح صفحه 14 و 56 و دادنامه شماره --- شعبه --- جزایی یزد و گواهی صفحه 19 استناد نموده و مستندات ابرازی و تحقیقات به عمل آمده و سایر قرائن و امارات حکایت از اثبات ادعای خواهان دارد و زوج نیز علیرغم ابلاغ قانونی در جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی به عمل نیاورده و شرایط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه نیز به امضای زوجین رسیده که در قسمت ب از شرایط ضمن عقد زوج و زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داده که در موارد مشروحه تحقق شرایط ضمن العقد با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز خود را مطلقه نماید و زوجه برای اینکه طلاق خلعی واقع شود یک عدد سکه از سکه های موضوع مهریه خود را به شوهرش بذل نموده و بر اساس وکالت اعطائی ضمن العقد قبول بذل نموده است علیهذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر مشاور قضایی با احراز تحقق شرایط ضمن العقد بند 1 و 2 و عدم احراز بند 7 سند نکاحیه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 24 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 1143 و 1119 و 1145 و 1146 و 1257 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش فی ما بین زوجین مترافعین صادر و اعلام می‌نماید مدت اعتبار گواهی ظرف سه ماه پس از ابلاغ دادنامه قطعی خواهد بود نامبردگان می‌توانند مجتمعا یا زوجه طبق وکالت اعطائی با حق توکیل به غیر به شرح مندرج در سندنکاحیه منفردا به یکی از دفاتر رسمی نسبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق از نوع خلعی نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مواد 1134 و 1135 و 1138 و 1140 و 1141 قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود زوجه در مورد حق و حقوق در این پرونده ادعائی ندارد و جهیزیه اش نزد خودش می‌باشد زوجین فرزند مشترکی ندارند و طبق گواهی شماره.......- 92/7/10 پزشکی قانونی یزد زوجه حامله نمی‌باشد. وکلای زوج خانمها س. د. و م. ک. از رای صادره سابق الاشاره از شعبه ششم دادگاه حقوقی یزد تجدیدنظر خواهی کرده و در لایحه ای که تقدیم داشته اند عنوان نموده‌اند که زوجه مدتها است منزل مشترک را ترک کرده و علیرغم رای الزام به تمکین باز به منزل برنگشته است و دراین صورت حق نفقه ندارد و در خصوص بند 1 سند نکاحیه که ادعا شده زوج نفقه نداده گواهی پرداخت نفقه زوجه تقدیم می‌گردد پس بند 1 از دلائل زوجه خارج است. در خصوص بند 2 سند نکاحیه لازم به ذکر است که زوجه محترم تنها یک فقره گواهی ضرب و جرح را تقدیم نموده و موکل اینجانبان محکوم به پرداخت دیه می‌باشد و یک فقره گواهی ضرب و جرح نمی تواند سوءرفتار و سوء معاشرت زوج را اثبات نماید و در پایان وکیل موصوف تقاضای نقض دادنامه را نموده است پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره --- - 1392/11/20 چنین رای داده است « در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. د.د. فرزند غ. با وکالت خانمها 1 - س. د. ط. 2 - م. ک. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی یزد مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلعی با توجه به اوراق و محتوای پرونده نظر به اینکه اولا صدور گواهی مذکور به لحاظ تخلف از شرایط ضمن العقد بندهای یک و دو صادر گردیده است که در مورد بند اول حسب گواهی 3 / 910184 / ش مورخ 1392/09/06 کل محکوم به نفقه و اجرت المثل پرداخت گردیده است و عملا تخلف از بند یک منتفی است و در مورد بند 2 به لحاظ اینکه صرفا یک دادنامه به شماره 88/387 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی یزد صادر و قطعی گردیده است و صدمات وارده به نوبه خود جزئی محسوب می‌گردد. ثانیا تخلف از بند 7 نیز در دادگاه محترم بدوی رد گردیده که موردتجدیدنظرخواهی خوانده و وکیل وی قرار نگرفته است لذا بنا به مراتب فوق به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 197 و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌گردد با فرجامخواهی وکیل خانم ف. د.ب. و تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید احمد طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره --- - 1392/11/20 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده و با اکثریت چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم ف. د.ب. با وکالت آقای م.ر. ک.ز. به طرفیت آقای ع. د.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/11/20 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مبنی بر نقض دادنامه شماره --- - 1392/07/18 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش و اصدار حکم بطلان دعوی قابل پذیرش بوده و وارد میباشد زیرا برابر محتویات پروندهاوّلا- مطابق نامه شماره 3 / 910184 / ش - 1392/07/09 اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد آقای ع. د.د. طبق مفاد اجراییه به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و هشتصد و سی هزار ریال از تاریخ 1387/11/03 لغایت 1388/12/29 و از تاریخ 1389/01/01 لغایت 1390/03/18 ماهانه مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت نفقه زوجه محکوم گردیده و اجراییه در مورخ 1391/07/25 به محکوم علیه ابلاغ گردیده و تا یوم جاری ( 1392/07/09 ) در جهت پرداخت محکومٌ به در حق محکومٌ له (خانم ف. د.ب.) اقدام ننموده. ثانیا- با توجه به مفاد نامه اجرای احکام شورای حل اختلاف (به شرح مذکور) بند اوّل از شروط ضمن العقد که اشعار می‌دارد « استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و.....» در ما نحن فیه محقق گردیدهثالثا- متذکر میگردد تخلف زوج از بند اوّل شرط ضمن عقد به محض تخلف، شرط محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه متعاقب تقدیم دادخواست طلاق (که صرفا برای جلوگیری از اعمال حقِ ایجاد شده پرداخت گردیده) قادر به رفع اثراز تخلف پیشین زوج نخواهد بود علیهذا بنا بمراتب مرقوم به استناد به مواد 371 (بند 2 ) و 401 (بند ج) قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جعفر قدیانی - مرتضی شریفی

محتوای مرتبط (11 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها