رای شماره 155 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9803270 شماره دادنامه: 9909970906010155 تاریخ: 31/3/99

شاکی: آقایان غلامرضا جمالکه، اکبر علی آبادی، ابوالفضل حاجعلی بیگی و محمد نبی حاجی علی بیگی

طرف شکایت: کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای ترافیک استان مرکزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه صورتجلسه سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان مرکزی مورخ 31/4/97

شاکی دادخواستی به طرفیت کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای ترافیک استان مرکزی به خواسته ابطال بند 6 مصوبه صورتجلسه سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان مرکزی مورخ 31/4/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند 6 مصوبه موضوع شکایت «طرح احداث باند کندرو و فضای سبز در محدوده شهر کارچان به موازات جاده اراک - قم و دسترسی های ورودی و خروجی های آن مطرح و به تصویب رسید.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طرح مذکور نقض ماده 17 قانون ایمنی راه ها و راه آهن در محدوده شهر کارچان است که تعیین حریم راه به عهده کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 1672 - 4/2/1346 قرار داده است و هرگونه تغییر در حرایم با نوار تاسیسات زیربنائی در صلاحیت دولت بوده و از حدود اختیار شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان خارج است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به اینکه طبق ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاسیس شورای عالی مذکور به منظور اعمال سیاست های جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط و مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی، برنامه ریزی و سازماندهی، هماهنگی هدایت و نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها می‌باشد و شورای هماهنگی ترافیک استان نیز در این راستا طبق ماده 3 قانون مرقوم تشکیل می‌گردد و مصوبات این مراجع بنا بر ماده 4 قانون باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور بوده و طبق ماده 6 آن نباید مغایر با مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد و از آنجایی که تعیین وضع کلی یا دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور شهری از خصایص و ویژگی های طرح های توسعه و عمران و طرح تفصیلی است که حسب مورد مرجع تصویب آنها شورای برنامه ریزی و توسعه استان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لیکن در ما نحن فیه شورای هماهنگی ترافیک استان مرکزی بر خلاف صلاحیت های خود موضوع مواد یاد شده و نیز شقوق (الف) الی (ه-) ماده یک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، در خصوص احداث باند کندرو و فضای سبز در محدوده شهر کارچان اظهار نظر نموده است. بنابراین به علت تصویب مصوبه خارج از حدود صلاحیت و اختیار عقیده به ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش: شهریار قلعه

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقایان 1- غلامرضا جمالکه 2- اکبر علی آبادی 3- ابوالفضل حاجعلی بیگی 4- محمد نبی حاجی علی بیگی به طرفیت کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای ترافیک استان مرکزی مبنی بر ابطال بند 6 مصوبه صورتجلسه سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان مرکزی مورخ 31/4/97 موضوع در جلسه مورخ 18/3/99 هیات مطرح و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر بر این عقیده بودند با توجه به اینکه موضوع مصوبه سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان مرکزی مورخ 31/4/97 صرفاً موافقت با اجرای طرح مصوب احداث باند کند رو و فضای سبز متناسب با اختیارات شورای مذکور مطابق ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در رابطه با اعمال سیاست های جامع و هماهنگی ترافیکی و تهیه خط و مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور می‌باشد و مغایرتی ماده 6 قانون مرقوم و مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را ندارد و آن شورا ابتداء به ساکن مبادرت به تصویب طرحهای شبکه عبور و مرور شهری نکرده است که دخالت در وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد. بنابراین مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور به مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها