مرجع رسیدگی به مطالبه حق السهم کفالت دفتریاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی مطالبه وجه بابت حق السهم کفالت دفتر یاری از حق التحریر دریافتی، با توجه به اینکه رابطه فیمابین طرفین از مصادیق روابط کارگری و کارفرمایی به حساب نمی آید؛ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای الف. م. در دادخواستی به طرفیت آقای ح. ی.مبالغی را بابت 15 % حق السهم کفالت دفتر یاری از حق التحریر دریافتی مطالبه کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی آباده به موجب دادنامه شماره --- -- 1393/04/04 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت کانون سر دفتران دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده است که این قرار از سوی شعبه --- دیوان عالی نقض شده است. مجددا دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی طی قرار شماره --- -- 1394/01/24 به صلاحیت هیاتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار قرار صادر کرده است و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای دیوان شعبه اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی آباده به صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان به گونه‌ای که در قرار آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به این که رابطه فیمابین طرفین از مصادیق روابط کارگری و کارفرمایی به حساب نمی‌آید مستندا به ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و نظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار موصوف پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌دهد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

غلام حسین حیدری - محمدرضا خسروی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها