ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگردر وکالتنامه وکیل دادگستری به اختیار طرح دعوی اعسار تصریح نشده باشد اما دادگاه بدوی به اعسار رسیدگی کند؛ دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوابه جهت عدم احراز سمت وکیل؛ صادر خواهد کرد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/21

رای دادگاه

در خصوص دعوا آقای م. ن. فرزند ع. با وکالت مرتضی ح. به طرفیت خانم م. ص.ز. فرزند م. به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه به استناد شهادت شهود با این توضیح که به موجب دادنامه شماره --- - 94/5/6 صادره از این شعبه خواهان به پرداخت تعداد 50 عدد سکه تمام بهار آزادی درحق خوانده محکومیت یافته است لیکن به علت شرایط نامساعد اقتصادی توانایی پرداخت مبالغ مذکور را ندارد لذا درخواست تحقیق از شهود و مبالغ مذکور را دارد شهود تعرفه خواهان همگی ادعای او را در خصوص عدم توانایی در پرداخت مبالغ فوق تایید نمودند دادگاه با عنایت به مراتب فوق و عدم ارائه ایراد و دفاع موثری از ناحیه خوانده دعوا خواهان را به طرفیت خوانده وارد دانسته و با احراز عدم توانایی وی در پرداخت محکوم به مستندا به ماده 277 قانون مدنی و مواد 26 - 23 - 20 - 1 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور حکم بر پرداخت آن از ناحیه خواهان به صورت پرداخت 5 عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط و ماهیانه نیم سکه تمام بهار آزادی تا استهلاک کامل دین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه خانواده یک تهران - بابک عمرانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/22

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. با وکالت آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخه 1394/11/21 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوای نامبرده با وکالت وکیل مذکور به طرفیت خانم م. ص.ز. به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع دادنامه شماره --- مورخه 1394/05/06 همان دادگاه با استدلال مندرج در دادنامه معترض عنه به استناد مواد قانونی وارد تشخیص گردیده و با احراز عدم توانایی وی در پرداخت محکوم بهحکم به پرداخت آن به صورت پرداخت پنج عدد سکه بهار ازادی به عنوان پیش قسط و ماهیانه نیم سکه تا استهلاک کامل دین صادر گردیده است این دادنامه در مهلت قانونی از حیث اقساط تعیین شده مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است هیات دادگاه با مداقه در اوراق پرونده و وکالتنامه ابرازی وکیل خواهان مضبوط در صفحات 110 و 42 پرونده ملاحظه می‌گردد که سمت وکیل در طرح دعوای اعسار محرز نمی‌باشد زیرا وفق بند 13 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در اعسار باید در اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود که در ما نحن فیه نشده است علیهذا مستندا به ماده 35 و فراز آخر ماده 350 قانون مذکور با نقض دادنامه مذکور قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمد حسن شیخی پور

منبع
برچسب‌ها