تردید در خصوص صلاحیت داوطلب استخدام

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف اظهار تردید در خصوص صلاحیت داوطلب استخدام از سوی برخی از منابع تحقیق، نافی صلاحیت فرد نبوده و هیات گزینش مکلف به انجام تحقیقات کامل تر می‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت و پرونده گزینش شاکی، نظر به این که وفق ماده 15 قانون گزینش، رد صلاحیت باید بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض حاصل گردد که در ما نحن فیه بدین نحو عمل نشده و قریب به اتفاق منابع تحقیق، داوطلب را مورد تایید قرار داده و اظهار تردید تعداد کمی از آنان در برخی از موارد با توجه به صراحت ماده 15 نمی تواند موجب حصول نتیجه منجر به رد صلاحیت شاکی گردد. بنابراین استناد هیات مرکز گزینش به بند 2 ماده 2 قانون گزینش فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لهذا با توجه به مراتب فوق، شکایت شاکی را وارد تشخیص مستندا به مواد 3 و 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام تا هیات مربوطه ضمن بررسی مجدد و انجام تحقیقات کامل تر با رعایت موازین شرعی و قانونی و رعایت رافت اسلامی نسبت به صدور رای شایسته اقدام نمایند. این رای به استناد ماده 65 قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

علاوه بر مراتب مذکور در دادنامه معترض عنه، مفاد ماده 16 قانون گزینش از سوی هیات مرکزی گزینش مراعات نگردیده است. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید، ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موسوی - آریافر

عناوین و برچسب‌ها