تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون محکومیت اداری یا قضایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تغییر جغرافیایی محل خدمت با تعیین محل خدمت در بدو ورود به خدمت، متفاوت بوده و تغییر محل جغرافیایی خدمت تنها پس از محکومیت اداری یا قضایی امکانپذیر است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به مراتب مذکور و با دقت در متن ابلاغ های شماره... صادره از اداره آموزش و پرورش بیرجند، نظر به اینکه در رسته و رشته شغلی شاکی تغییری ایجاد نشده و کسر حقوق وی به لحاظ قطع فوق العاده مدیریت (معاونت) صورت گرفته است و با عنایت به اینکه به لحاظ عملکرد ضعیف و نامطلوب مشارالیه شورای معاونین، نسبت به انتقال و جابه جایی وی در همان حوزه اتخاذ تصمیم نموده‌اند و به استناد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعیین محل خدمت در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط واگذار شده است، شکایت [اعتراض به حکم انتقال از روستای... به... و به تبع آن اعتراض به کسرحقوق و تغییر ابلاغ] غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود، رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - کریمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تغییر جغرافیایی محل خدمت با تعیین محل خدمت در بدو استخدام یا قرارداد، دو مقوله جدا از هم و متفاوت هستند. تغییر جغرافیایی خدمت نوعی مجازات بوده و بدون محکومیت قضایی یا اداری توجیه قانونی ندارد، لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره... حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم طرف شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موسوی - عاشوری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها