تصاحب وجوه نقد امانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصاحب وجوه نقد امانی به دلیل عین محسوب نشدن، مصداق بزه خیانت درامانت نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. با لحاظ عدم دسترسی به وی دایر بر خیانت درامانت 340/000/000 ریال به شرح کیفرخواست مورخ 20/11/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و تصویر مدارک مبنی بر تحویل مبالغ مذکور در ید متهم و عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می‌رسد، لذا دادگاه به استناد ماده 674 از قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - برنجستانکی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای ع. با وکالت آقای... نسبت به دادنامه شماره --- - 01/03/92 صادره از این شعبه که به موجب آن نامبرده به اتهام خیانت درامانت به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده، سپس در مهلت قانونی مورد واخواهی قرار گرفته؛ با عنایت به مندرجات دادنامه واخواسته و مطالب معنونه در اوراق تقدیمی وکلای طرفین و اظهارات متهم در جلسه رسیدگی دادگاه، به نظر دادگاه دادنامه واخواسته صحیحا وفق موازین قانونی اصدار یافته و واخواه دلیلی معارض با آن اقامه ننموده است. علی هذا به استناد مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. اما دادگاه با عنایت به وضعیت خاص متهم کیفر حبس وی را به مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی... به وکالت از ع. به عنوان وکیل محکوم نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ع. به واسطه خیانت درامانت نسبت به وجوه ماخوذه به تحمل یک صد و پنجاه میلیون ریال محکوم گردیده، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم با توجه به عدم صدق عینیت نسبت به وجه نقد و حقوقی بودن موضوع خواسته، دادگاه اعتراض را وارد دانسته و مستندا به بند 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض محکومیت به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی مذکور حکم به تبرئه محکوم صادر می‌نماید. رای صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - نوری

منبع
برچسب‌ها