نظریه مشورتی شماره 7/1401/505 مورخ 1401/06/08

تاریخ نظریه: 1401/06/08
شماره نظریه: 7/1401/505
شماره پرونده: 1401-9/1-505 ک

استعلام:

در پرونده‌های عدم ثبت ازدواج دائم در دفتر رسمی موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391؛ مرجع کیفری مکلف به احراز رابطه زوجیت و وقوع عقد بین زوج و زوجه و النهایه صدور حکم کیفری می‌باشد؟ یا این‌که مادام که رابطه زوجیت در محاکم خانواده اثبات نشده به لحاظ عدم احراز ارکان بزه مکلف به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ازدواجی که از سوی قانونگذار در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حکم به الزام به ثبت آن داده شده و عدم اقدام نسبت به آن را واجد کیفر دانسته است، ازدواج دائم یا ازدواج موقت موضوع بندهای سه‌گانه ماده 21 قانون مذکور است (باردارشدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد)؛ بنابراین چنانچه هنگام طرح شکایت کیفری مبنی بر عدم ثبت آن، اصل رابطه زوجیت و یا نوع و وضعیت آن محرز نباشد، صدور قرار اناطه فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا در این حالت ثبوت جرم، منوط به احراز امر حقوقی (مدنی) است که باید در دادگاه ذی‌صلاح رسیدگی شود.

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها