رای شماره 315 مورخ 1381/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 295/81

شاکی: مستشار (وقت) شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت3/79/1272 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 3 آذر 1381

شماره دادنامه: 315

مقدمه: مستشار (وقت) شعبه سوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته است، در پرونده کلاسه 79/1272 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان تجدیدنظر خواهان به رای صادره از شعبه اول دیوان اعتراض نموده بودند که به جهت ابلاغ دادنامه شماره 686 مورخ 1378/04/27 در تاریخ 1378/07/25 و تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در تاریخ 1379/05/27 و خارج از مهلت بودن آن قرار رد تقاضای تجدیدنظر خواهان صادر گردید. آقای حسن معادی طی لایحه‌ای که تحت شماره 2401 مورخ 1381/06/27 ثبت دفتر شعبه سوم تجدیدنظر دیوان منضم به دادنامه شماره 515 مورخ 1381/05/07 شعبه اول دادگاه عمومی کرمانشاه اعلام داشته مامور ابلاغ خلاف قانون گزارش ابلاغ رای دیوان نموده و به این اعتبار به محکومیت کیفری به استناد ماده 605 قانون مجازات اسلامی محکوم گردیده.با توجه به مراتب مرقوم دادنامه صادره از دادگاه عمومی که دلالت بر عدم ابلاغ رای شماره 684 مورخ 1378/04/27 شعبه اول دیوان دارد چنین عاید می‌شود استناد به ابلاغ خلاف واقع در دادنامه شماره 1265 مورخ 1379/08/15 شعبه سوم دیوان مبتنی بر اشتباه بوده لذا استدعای طرح موضوع در هیات عمومی و اعمال تبصره یک قانون الحاق پنج تبصره به قانون دیوان عدالت اداری را دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه گزارش مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ دادنامه بدوی خلاف واقع تشخیص داده شده و مامور مذکور به حکم قطعی مراجع قضایی به تحمل مجازات مربوط محکوم گردیده و در نتیجه تاریخ ابلاغ مندرج در آن گزارش معتبر و قابل ترتیب اثر نبوده است. لذا دادنامه شماره 1265 مورخ 1379/08/15 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی موافق قانون نبوده و مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1371/02/26 دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رای مجدد به شعبه اول تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع