اعتبار امر مختومه در اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: -اعسار از امور حدثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام یا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.خ. به طرفیت خانم ز.ط. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌ به و اجراییه شماره 9310422162300008 و تقسیط آن دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه برابر پرونده اجرایی مذکور پلاک ثبتی شماره..... در قبال مهریه توقیف شده و با وجود توقیف ملک طرح دعوی تقسیط مهریه فاقد وجاهت قانونی است و با عنایت به اینکه اصل بر یسر اشخاص قرار دارد و اعسار نیاز به دلیل دارد که در مانحن‌ فیه دلیل کافی ارائه نشده است، بنابراین دادگاه دعوی وی را غیر موجه تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم ماده 1 قانون اعسار حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌کند، رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه --- - 1393/05/04 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه وی به طرفیت خانم ز.ط. به‌ خواسته اعسار از پرداخت محکوم ‌به (مهریه مشارالیها) حکم به رد دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند زیرا اعسار از امور حدثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام یا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد در مانحن‌ فیه نیز با توجه به توضیحات تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی و لوایح تنظیمی و مستندات ابرازی و شهادت شهود و اینکه تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته اموال بلامعارض دیگری جهت وصول محکوم ‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانایی پرداخت زاید بر آنچه که در این پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده اقامه نگردیده و اینکه رای معترض‌ عنه بدون در نظر گرفتن این مبانی صادر گردیده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با وارد دانستن اعتراض دادنامه معترض‌ عنه یادشده را نقض و به موجب ماده یک قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 1083 قانون مدنی رای به قبولی خواسته بر پذیرش اعسار و پرداخت اقساطی آن ماهیانه 5/000/000 ریال با پیش ‌پرداخت 15 میلیون تومان صادر و اعلام می‌دارد رای دادگاه به استناد ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.

رئیس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد- نحوی

منبع
برچسب‌ها