رای شماره 267 تا 265 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 77/29-78/238-292

شاکی: آقای سیاوش مقبل - سازمان مسکن وشهرسازی آذربایجان غربی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و11 و13 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 28 مهر 1381

شماره دادنامه: 265-266-267

مقدمه: الف -1) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/441 موضوع شکایت آقای هوشنگ شهرستانی و غیره به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی به خواسته ابطال اقدامات سازمان به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 1376/01/17 قرار رد شکایت صادر نموده است.2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه78/332 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سیاوش مقبل به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1 مورخ 1376/01/17 شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 588 مورخ 1378/08/02 با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به ابطال اقدامات انجام شده از ناحیه سازمان مسکن وشهرسازی آذربایجان غربی صادر نموده ‌است.ب -1) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/471 موضوع شکایت خانم فاطمه حاج محمدحسنی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی به خواسته صدور حکم بر ابطال اقدامات سازمان یاد شده مبنی بر اعلام موات و ابطال اسناد واگذاری شش دانگ قطعات 1 و3 و7 و8 و9 و10 و11 به شرح دادنامه شماره 86 مورخ 1376/01/31 قرار رد شکایت صادر نموده است.2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگ به پرونده کلاسه ت4/78/182 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سیاوش مقبل به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 86 مورخ 1376/01/31 شعبه چهارم بدوی به شرح دادنامه شماره 23 مورخ 1380/01/25 به لحاظ انقضاء‌ مهلت تجدیدنظرخواهی قرار رد آن را صادر نموده است ج) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/159 موضوع شکایت آقای فرج‌الله بخرد به طرفیت زمین شهری ارومیه به خواسته استرداد زمین به شرح دادنامه شماره 441 مورخ 1370/08/18 حکم به ورود شکایت صادر نموده است د) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/411 موضوع شکایت نوریه تلوینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی به خواسته ابطال اقدامات سازمان مبنی بر اعلان موات بودن قطعه زمین پلاک 417 و420 به شرح دادنامه شماره 873 مورخ 1375/11/20 حکم به ابطال اقدامات مبنی بر موات دانستن پلاک‌های 417 و420 نسبت به سهمی شاکیه صادر نموده ‌است.رای مزبور در شعبه اول هیات تجدیدنظر عیناً تایید شده است ه‌ -1) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1088 موضوع شکایت آقای فرمان محمدی به طرفیت اداره کل زمین شهری آذربایجان غربی به خواسته ابطال کلیه عملیات اداره مزبور در مورد پلاک 3053 بخش 2 ارومیه به شرح دادنامه شماره 884 مورخ 1376/07/17 حکم به رد شکایت صادر نموده است.2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای فرمان محمدی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 884 مورخ 1376/07/17 شعبه یازدهم به شرح دادنامه شماره 839 مورخ 1378/06/30 شکایت شاکی را وارد تشخیص ضمن فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال اقدامات تملکی شاکی و رعایت حقوق مالکانه صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامه شماره 86 مورخ 1376/01/31 شعبه چهارم بدوی دیوان با سایر دادنامه‌های فوق‌الذکر مبنی بر استنباط از حکم واحد مقنن در خصوص مورد نیست و در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد بنابراین موردی برای امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع