بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/07/27

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ز. م. ی. ا. به وکالت از ز. ح. خ. در مورخه 1400/01/31 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق با اذن وکالت به استناد وکالت نامه محضری به طرفیت ع. ا. ج. طرح دعوی نموده است. و اعلام کرده درمورخه 77/12/1 با خوانده ازدواج نموده است. شعبه *در مورخه 1400/02/13 با حضور قاضی مشاور تشکیل جلسه داده است. خواهان به وکالت خود در طلاق اشاره نموده و اعلام کرده کراهت دارم. و ده هزار تومان در قبال طلاق بذل می کنم در مورد حقوق مالی اقدام جدا خواهم کرد. وکیل زوج اعلام کرده وکالت در ضمن عقد لازم نبوده و شاهد داریم. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. زوج به شرح ص 37 در حضور شهود تعهد نموده که از مصرف مواد مخدر خودداری و به همسرش فحاشی نکند. استشهادیه ص 39 و 38 نیز حکایت از سوی رفتار زوج دارد. و اینکه اعتیاد به مواد مخدر دارد. مطابق گواهی ص 40 پرونده زوج از *تا 91/10/24 در کانون ترک اعتیاد بوده است. داوران به شرح ص 43 نظر به عدم سازش داده اند. زوج در جلسه داوری اقرار نموده که دو ماه است.پاک هستم و حاضر به طلاق نیستم. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 1400/02/29 با کسب نظر قاضی مشاور با توجه به وکالت رسمی که زوج به زوجه برای مطلقه نمودن داده گواهی عدم امکان سازش صادر و مقرر نموده زوجه با وکالت بتواند خود را مطلقه نماید. خانم م. قبلو. س. به وکالت از ع. ا. ج. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه *دادنامه بدوی را با رد اعتراض به موجب دادنامه شماره *مورخه 1400/04/12 تایید نموده است. اقای ع. ا. ج. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه ایشان و پاسخ زوجه در زمان شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 1400/04/12 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ع. ا. ج. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/04/12 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *گواهی عدم امکان سازش صادر و با توجه به وکالت رسمی اعطایی زوج به زوجه به ایشان اجازه داده با وکالت بتواند خود را مطلقه نماید. وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته مطابق مقررات صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/8/5

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. ت.

منبع
برچسب‌ها